Dimarts 27, ple municipal del mes de març

Amb 16 punts a l'ordre del dia.

23 de Març 2012

Dimarts 27 de març, a les 19.30 h a la sala de Plens de l'Ajuntament, tindrà lloc el Ple municipal corresponent a aquest mes, amb l'ordre del dia següent:

1).- Aprovació de l’acta de Ple de la sessió ordinària del dia 28 de febrer de 2012.
2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 6 a 9, corresponents als dies 7, 14, 21 i 28 de febrer de 2012, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.
3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4).- Dictamen relatiu a l'aprovació provisional de la revisió anual del Padró municipal d'Habitants de Granollers,  amb referència a l'1 de gener de 2012
5).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient MC AJT 4/2012 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits
6).- Dictamen relatiu a donar compte de les resolucions d'alcaldia relatives a l'aprovació de la liquidació del Pressupost de l'Ajuntament i dels Organismes Autònoms, corresponents a l'exercici de (2011)
7).- Dictamen relatiu a donar compte de la relació  d'obligacions pendents de pagament i renúncia als mecanismes de finançament regulats en els RDL 4/2012 i 7/2012.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIA

8).- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança dels espais d'ús públic i Civisme

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

9).- Dictamen relatiu a aprovar l'esborrany del Conveni entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Granollers per encarregar l'execució de l'actuació PUOSC "Nous accessos a l'Hospital General Comarcal de Granollers"
10).- Dictamen relatiu a ratificar l'acord pres per la Junta de Govern Local el dia 31 de gener de 2012 referent a aprovar l'esborrany del Conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de l'Esport i l'Ajuntament de Granollers per al finançament de la construcció del Pavelló poliesportiu al barri Congost, a finançar mitjançant la línia de crèdit amb l'Institut Català de Finances
11).- Dictamen relatiu a ratificar l'acord pres per la Junta de Govern Local el dia 21 de febrer de 2012 referent a aprovar l'esborrany del Conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de l'Esport i l'Ajuntament de Granollers per al finançament de la construcció de la "Sala de tecnificació i seu federativa de bàdminton", a finançar mitjançant la línia de crèdit amb l'Institut Català de Finances
12).- Dictamen relatiu a acord de liquidació del contracte de gestió de serveis públics adjudicat a Urbaser,SA per a la recollida de residus sòlids urbans, fracció orgànica i neteja viària de la Ciutat de Granollers , per al periode de l'1 de febrer de 2002 al 30 de setembre de 2011.
13).- Dictamen relatiu a aprovació de la liquidació del servei de transport urbà de viatgers amb l'empresa AGSL corresponent a l'exercici 2011
14).- Dictamen relatiu a aprovar el repartiment de la compensació econòmica al concessionari AGSL del servei de transport urbà 2012 entre les poblacions que en gaudeixen: Canovelles, La Roca del Vallès, Les Franqueses del Vallès i Granollers
15).- Exp. 63/11 Proposta relativa a renunciar a la signatura del contracte de concessió demanial per la implantació  d'instal.lacions solars fotovoltaiques en la coberta de diferents equipaments públics municipals, endegat com a procediment obert i tramitació ordinària, per causa de la nova legislació que suprimeix els incentius econòmics per a les noves instal.lacions de producció d'energia eléctrica.

JUNTA DE PORTAVEUS

16).- Mocions

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Granollers, 23 de març de 2012
L'ALCALDE