Ple extraordinari d'aprovació del cartipàs municipal

La sessió se celebrarà dimecres, 1 de juliol, a dos quarts de 8 del vespre a la Sala de Plens, amb 18 punts en l'ordre del dia

30 de Juny 2015
+
La sessió extraordinària se celebrarà a la Sala de Plens de l'Ajuntament, dimecres
Dimecres, 1 de juliol, a les 19.30 h, se celebrarà el Ple extraordinari d'aprovació del nou cartipàs municipal, amb l'ordre del dia següent: 
 
 1).- Aprovació de les actes de les sessions dels dies 12 de maig de 2015  i 13 de juny de 2015. 
  
2).-Proposta relativa a donar compte de  de les resolucions d'Alcaldia següents: 
 
- Resolució núm. 528/ 2015 de 13/06/2015 relativa a la designació dels tinents i de les tinentes d'alcalde.
- Resolució núm. 529/ 2015 de 13/06/2015 relativa a nomenament dels membres de la Junta de Govern 
 Local.
- Resolució núm. 530/2015 de 13/06/2015 relativa a la delegació de l'exercici d'atribucions de l'alcalde 
 en regidors de la corporació
- Resolució núm. 531 / 2015 de 13/06/2015 relativa a la delegació de funcions de l'alcalde en la Junta de 
 Govern Local. 
  
3).- Proposta relativa a a ratificar la Resolució núm. 532/ 2015 de 13 de juny 2015 relativa a cessar el personal eventual amb efectes del dia 12 de juny de 2015 i acord de mantenir provisionalment part de l'estructura directiva de personal eventual des del dia 13 de juny de 2015 i fins que el Ple aprovi la nova estructura organitzativa. 
 
4).- Proposta relativa a ratificar la Resolució núm. 533/ 2015 de 13 de juny 2015 relativa a cessament dels càrrecs electes i  determinació dels electes que exerciran el càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial amb caràcter provisional fins que el Ple aprovi les dedicacions exclusives i parcials dels càrrecs electes. 
 
5).- Proposta relativa a règim de sessions ordinàries del Ple 
 
6).- Proposta relativa a la constitució dels grups municipals i la designació dels seus portaveus 
 
7).- Proposta relativa a la constitució de les comissions informatives de caràcter permanent i designació dels seus membres 
 
8).- Proposta relativa a delegar funcions del Ple en la Junta de Govern Local 
 
9).- Proposta relativa a designar els representants municipals en diversos òrgans i organismes. 
 
10).- Proposta relativa a la determinació del sistema retributiu dels càrrec electes i determinació de les dedicacions exclusives i parcials 
 
11).- Proposta relativa a la determinació de les subvencions aplicables als Grups Municipals 
 
12).- Proposta relativa a aprovar el règim, en concepte d'assistències a òrgans, dels regidors de l’Ajuntament de Granollers que no ostentin ni dedicació exclusiva ni parcial a la Corporació. 
 
13).- Proposta relativa a l'aprovació dels organigrames polític i funcional 
 
14).- Proposta relativa a la modificació 01/2015 de la Plantilla i la Relació de Llocs de Treball del personal de l'Ajuntament de Granollers. 
 
15).- Proposta relativa a la determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual de l'Ajuntament de Granollers. 
 
16).- Proposta relativa a aprovar la classificació de les entitats vinculades o dependents de l'Ajuntament de Granollers que conformen el seu sector públic local, en compliment del que disposa la disposició addicional dotzena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, introduïda per l’article primer, apartat trenta-set, de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local. 
 
17).- Proposta relativa a aprovar inicialment de la modificació de l'art. 11.2 dels estatuts de Granollers Promocions, SA, per a la seva adaptació a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local 
 
18).- Expedient  relatiu a aprovar inicialment de la modificació dels art. 12.2 i 23 dels estatuts de Granollers Audiovisual SL, per a la seva adaptació a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local i als efectes de fer constar la condició de mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Granollers respecte les encomanes de gestió.