L'Ajuntament de Granollers destina novament un milió d’euros a programes d'atenció social, suport a l'ocupació i reactivació econòmica

És el segon any consecutiu que el Consell Economic i Social de Granollers, format per una àmplia representació política, sindical i empresarial, presenta un Pla de Xoc per contribuir a pal·liar els efectes de la crisi. Aquests diners, que s'aplicaran a pr

26 de Juny 2013
+

La persistent crisi econòmica i financera que ens afecta juntament amb les mesures de contenció i supressió de les despeses socials estan afectant negativament a la provisió de diversos serveis i prestacions de competència autonòmica, molts dels quals, tot i ser prestats per l'administració local, depenen del finançament de la Generalitat. Aquesta situació està creant un nombre dramàticament creixent de famílies en situació de vulnerabilitat i risc imminent d'exclusió social que requereix de mesures en els àmbits econòmic, formatiu i ocupacional.
 
L'Ajuntament de Granollers ha fet una aposta per cobrir aquesta necessitat mitjançant un suport econòmic per mitigar la situació esmentada. L'any passat va aprovar un Pla de xoc per un import d'un milió d'euros, on s'incloïen mesures de suport a l'habitatge, de foment de l'ocupació i de formació i ajuts assistencials a persones i subvencions a entitats.

Enguany es dóna concreció al Pla de xoc també amb un milió d'euros, alhora que es continuaran duent a terme aquelles accions del Pla de xoc de 2012 que no han estat executades totalment a finals de l'any passat. En concret, el programa de subvencions a empreses per al suport a l'ocupació de joves i el programa de suport a l'emprenedoria per al finançament de nous projectes emprenedors. Per tant, el conjunt d'actuacions pressupostades enguany prenent en consideració el Pla de xoc de 2012 en execució i el Pla de xoc de 2013 que ara s'aprova, arriba a 1.235.833 euros.

PROGRAMES D'ATENCIÓ SOCIAL: HABITATGE, BEQUES, SUBVENCIÓ A ENTITATS

Suport a l'habitatge

Els problemes relacionats amb l'habitatge són una de les conseqüències més greus i visibles de la crisi financera que estem patint. Sovint són el reflex de la pèrdua d'ocupació de les famílies. Des de Serveis Socials s'han detectat com a problemes, la manca urgent d’habitatge i les famílies en risc de desnonament amb possibilitats de detenir el procés. Per les dues accions previstes en aquest Pla de xoc en matèria d'habitatge l'Ajuntament hi destinarà 16.600 euros.

Manca urgent d'habitatge

Per fer front a les situacions de manca urgent d'habitatge, l’Ajuntament de Granollers ha habilitat dos pisos d'acollida d'urgència. Aquesta actuació permetria arribar a 15-16 famílies/any.

Famílies en risc de desnonament amb possibilitats de detenir el procés

Per tal de continuar la prestació del servei a l’Oficina Local d’Intermediació Hipotecària de Granollers, davant la persistència de la problemàtica actual en relació als processos d’execució hipotecària, es creu convenient continuar el servei d'assessorament legal en termes d'Intermediació hipotecària al Col·legi d'Advocats de Granollers. L'import destinat inclou la prestació del servei fins a 31 de gener de 2014.
L'Oficina d'Intermediació Hipotecària està situada a Granollers Promocions, al carrer de Sant Jaume, 16-26, 5a planta. Mitjançant Granollers Promocions es fa la recepció i la gestió administrativa de les sol·licituds d'intervenció de l'Oficina d'Intermediació Hipotecària, gestionant l'agenda de l'advocat assessor del servei.

Beques

L’Ajuntament destinarà 115.000 euros, per tal d’ampliar les persones beneficiàries i els casos de situació de risc o alta necessitat, en beques de menjador, d’escoles bressol, i subvenció als centres educatius per fer possible la compra, reutilització i reciclatge de llibres, material escolar i altres despeses.

Subvenció a entitats

Subvencions a entitats sense finalitat de lucre, dedicades a pal·liar els efectes de la crisi en els més desfavorits. L’Ajuntament destinarà 6.000 € a l’Associació de Pares i Adults amb discapacitats (APADIS) i 15.000 € al Xiprer i 10.000 € a Creu Roja.

PROGRAMES DE PROMOCIÓ ECONÒMICA: SUPORT A L'OCUPACIÓ I A LA FORMACIÓ

El Pla de Xoc 2013 elaborat per l’Ajuntament de Granollers dedica més de 742.000 euros al foment de l’ocupació. A Granollers hi ha 5.996 aturats, el 47,45 % dels quals no cobren subsidi d'atur. Es considera necessari donar suport a les famílies que es troben especialment afectades per la desocupació, amb l’objectiu de millorar l'ocupabilitat dels seus membres i afavorir l’entrada de recursos econòmics que assegurin de nou l’autonomia familiar. Justament la pèrdua de la feina en el si de les famílies és, en la majoria de casos, el factor desencadenant de l'entrada en situacions d'exclusió social.

Plans d'ocupació municipals

Es proposa la convocatòria, amb la col·laboració i suport del SOC, d’un pla d’ocupació local per contractar persones aturades per fer serveis d'interès general. El nombre de persones a contractar seria d’aproximadament 95, per un període de 6 mesos i un salari equivalent al dels darrers plans d’ocupació promoguts per la Generalitat de Catalunya.

Suport a l'emprenedoria

El Pla d'ordenació urbanística aposta per la preservació de la major part de l'espai agrari de la ciutat, que es localitza fonamentalment a Palou, i per això l'Ajuntament ha intensificat els treballs de reconeixement del paper estratègic de Palou per al conjunt de la ciutat i el seu desenvolupament econòmic. És per això que l'Ajuntament atorgarà subvencions per recuperar el regadiu a les terres de Palou per tal de donar un valor afegit a la terra, al mateix producte i a la marca Productes de Palou.

Formació: mesures específiques de suport als joves

Els joves es veuen especialment afectats per la situació de crisi en el seu accés al mercat de treball. Dins d'aquesta major vulnerabilitat, cal remarcar la d'aquells joves que han experimentat fracàs escolar. L’Ajuntament aposta per promoure mesures de suport de caràcter formatiu i adaptades a la seva realitat que els ajudin a retrobar un camí cap al mercat de treball.

Programa formatiu i d'inserció laboral per a joves sense ESO

Es proposa crear un nou Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) en l'àmbit de l'hosteleria, adreçat a 15 joves, entre 16 i 25 anys, que no hagin assolit l’ESO,  bàsicament per donar-los a conèixer l’aprenentatge d’una professió a banda d'altres continguts formatius generals. L'objectiu general de l'actuació és la reinserció educativa per tal que assoleixin el graduat en ESO i la seva posterior continuïtat en cicles formatius i la seva inserció laboral.
La formació comporta 925 hores (formació bàsica de 275 hores i formació específica de 650, de les quals 225 en pràctiques a l’empresa).

Programa formatiu per a joves que acrediten a l'ESO i no entren a cicles formatius

Programa adreçat a joves, entre 16 i 35 anys, que havent assolit l'ESO, i que volent cursar un cicle formatiu de grau mitjà no han pogut entrar en cap cicle donada l’escassa oferta. L'objectiu és fer una formació que tingui el seu equivalent en un o diferents mòduls formatius de grau mitjà i que a través del programa Qualifica’t es pugui acreditar el mateix coneixement que en un cicle formatiu.

Accions de formació per a persones aturades
Programa adreçat a persones aturades amb l'objectiu de dotar-les d’una major possibilitat d’inserció laboral mitjançant la realització de tallers de recerca de feina on la persona en atur pugui trobar unes eines, mitjans i suport tècnic personal per facilitar la tasca de cercar i trobar un lloc de treball. El cost total de l’acció és de 15.000 €.

Taller de competències ACTIC
Mitjançant aquest taller es pretén col·laborar a l’obtenció per part de qualsevol ciutadà de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació.

Declaracions dels representants dels grups municipals a l'Ajuntament de Granollers, en la presentació en roda de premsa d'aquest Pla de xoc:

Jordi Terrades (portaveu del Grup Municipal Socialista): "Ens preocupa el desemparament d'altres institucions". Ha destacat que l'Ajuntament de Granollers segueix tancant els comptes en positiu i per això pot destinar recursos per al Pla de xoc als quals s'han de sumar altres imports de partides del pressupost ordinari.

Àlex Sastre (regidor de Convergència i Unió): "És un consens important". Ha destacat la capacitat dels diferents grups municipals per entendre's i deixar de banda les diferències.

Fermí Gutiérrez (portaveu del Grup Municipal Popular): Esperem que sigui l'últim Pla de xoc. "Mai ha costat tan poc posar-se d'acord".

Josep Casasnovas (portaveu d'Iniciativa Verds i Esquerra Unida i Alternativa): Ha fet una valoració positiva del Pla. Ha destacat la contractació temporal de gairebé 100 persones de Granollers durant sis mesos, la dotació per a beques i els dos pisos que es posen a disposició per a les persones que es queden sense habitatge.

Pep Mur (portaveu d'Acció Granollers): Esperem que sigui l'últim Pla de xoc. "És un Pla de xoc integral i positiu i un esforç addicional que fem procedent del pressupost municipal".

Josep Mayoral (alcalde de Granollers): "Aquest no és un pla del govern ni del consistori, és un pla de ciutat". "És un pla insuficient però és el que pot fer un ajuntament que està en bones condicions econòmiques". "Ens sentim massa sols, costa trobar aliances amb altres governs". "Els ajuntaments som la punta de llança del futur d'aquest país, portem a terme iniciatives sense esperar que ningú ens ho digui". "Cal que hi hagi un gran acord polític, social i institucional a Catalunya per fer front a la crisi".