L'Ajuntament de Granollers podrà disposar de 6 MEUR més, gràcies al tancament en positiu de 2015

Avançar inversions, aportar recursos per a polítiques d'habitatge i donar suport a iniciatives d'emprenedoria, entre les actuacions que es portaran a terme

31 de Març 2016
+
L'Ajuntament de Granollers podrà sumar al voltant de 6 milions d'euros al pressupost municipal de 2016. Aquest fet es deu a la liquidació positiva del pressupost de l'Ajuntament de Granollers de 2015, amb un resultat pressupostari ajustat de 7.188.660,99 euros i un romanent de tresoreria disponible de 13.694.503,03 €. Aquest romanent de tresoreria disponible no es podrà aplicar en la seva totalitat a causa de normativa estatal que així ho determina. 
 
No obstant, aquests prop de sis milions d'euros tenen ja una destinació. D'una banda serviran per amortitzar crèdits que tenen interessos elevats, fet que permetrà tenir més capacitat de despesa en el pressupost de 2017 i per fer inversions al llarg del mandat. A més, s'avançaran en el temps inversions d'obra incloses en el Programa d'Actuació Municipal que no s'havien pressupostat en l'exercici actual. És el cas de l'acabament de la urbanització del carrer de Ricomà o l'ampliació de voreres de projectes que ja estan en fase executiva com les del carrer de Ponent i el carrer de Conestable de Portugal. Aquests recursos també serviran per posar a disposició més habitatge per a lloguer social; per activar un programa d'emancipació juvenil amb ajuts per al lloguer, entre el 2016 i el 2019; i per donar suport a iniciatives d'emprenedoria.
 
Tant l'Ajuntament de Granollers com el Patronat del Museu han pogut tancar els números en positiu malgrat que l'any passat es mantenia la situació de crisi, fet que va implicar un esforç suplementari per part de l'Ajuntament en polítiques socials i en la dotació d'un nou pla de xoc. A més, van baixar les transferències d'altres administracions, situació que va obligar l'Ajuntament a suplementar determinats serveis municipals, sense haver-los de tancar. Malgrat aquestes dificultats i amb un control rigorós de la despesa, l'Ajuntament de Granollers ha tancat els darrers exercicis en positiu i amb un endeutament moderat.