L’Ajuntament destina un milió d’euros a programes de promoció econòmica i atenció social

El pla de xoc presenta programes que volen contribuir a pal·liar els efectes de la crisi econòmica als col·lectius amb més dificultats. Aquest és un document de ciutat que ha estat treballat pel Consell Econòmic i Social de Granollers, els sindicats i els

28 de Juny 2012
+

La persistent crisi econòmica i financera que ens afecta juntament amb les mesures de contenció i supressió de les despeses socials estan afectant negativament a la provisió de diversos serveis i prestacions de competència autonòmica, molts dels quals, tot i ser prestats per l'administració local, depenen del finançament de la Generalitat. Aquesta situació està creant un nombre dramàticament creixent de famílies en situació de vulnerabilitat i risc imminent d'exclusió social que requereix de mesures en els àmbits econòmic, formatiu i ocupacional.
 
L'Ajuntament de Granollers ha fet una aposta clara per cobrir les situacions de risc i d’exclusió social dotant d’un milió d'euros del romanent de tresoreria 2011 a programes de promoció econòmica i atenció social. Així es va anunciar fa uns mesos quan es va donar compte en el ple del mes de març del romanent de tresoreria disponible de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms.


 
Programes de promoció econòmica: suport a l'ocupació i a la formació


El Pla de Xoc elaborat per l’Ajuntament de Granollers dedica més de mig milió d’euros al foment de l’ocupació. A Granollers hi ha 5.900 aturats, el 45 % dels quals no cobren subsidi d'atur. Es considera necessari donar suport a les famílies que es troben especialment afectades per la desocupació, amb l’objectiu d’afavorir l’entrada de recursos econòmics que assegurin de nou l’autonomia familiar. Justament la pèrdua del treball en el si de les famílies en la majoria de casos és el factor desencadenant de l'entrada en situacions d'exclusió social.

Plans d'ocupació municipals

Es proposa la convocatòria, amb la col·laboració i suport del SOC, d’un pla d’ocupació local per contractar persones aturades per fer serveis d'interès general. Es contractarien 70 persones, per un període de 6 mesos i un salari equivalent al dels darrers plans d’ocupació promoguts per la Generalitat de Catalunya. 

Foment de l'ocupació per a joves

Amb l’objectiu que els empresaris contractin joves durant 9 mesos l’Ajuntament proposa una subvenció de sis mesos a les empreses que contractin joves. Les bases de la subvenció establiran l’accés dels joves a les empreses, així com els perfils professionals.

Suport als emprenedors

L’Ajuntament atorgarà subvencions per import màxim de 15.000 euros, reintegrables en un màxim de 48 mesos, sense interès, a projectes empresarials nous (o que no tinguin més de dotze mesos) ubicats a Granollers i destinats a persones empadronades en Granollers, i a la creació d'empreses radicades.

Formació: mesures específiques de suport als joves

Els joves es veuen especialment afectats per la situació de crisi en el seu accés al mercat de treball. Dins d'aquesta major vulnerabilitat, cal remarcar la d'aquells joves que han experimentat un fracàs escolar. L’Ajuntament aposta per promoure mesures de suport de caràcter formatiu i adaptades a la seva realitat que els ajudin a retrobar un camí cap al mercat de treball.

Programa formatiu i d'inserció laboral per a joves sense ESO

Es proposa crear un nou Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI), adreçat a 15 joves, entre 16 i 25 anys, que no hagin assolit l’ESO,  bàsicament per donar-los a conèixer l’aprenentatge d’una professió a banda d'altres continguts formatius generals. L'objectiu general de l'actuació és la reinserció educativa per tal que assoleixin el graduat en ESO i la seva posterior continuïtat en cicles formatius i la seva inserció laboral.

La formació comportaria 900 hores (mòdul de formació bàsica: 275 hores i Formació específica: 625, de les quals 225 són de pràctiques a l’empresa). Inici acció formativa, setembre de 2012 fins a juny de 2013.

Programa formatiu per a joves que acrediten a l'ESO i no entren a cicles formatius

Programa adreçat a 25 joves, entre 16 i 35 anys, que havent assolit la ESO, i que volent cursar un cicle formatiu de grau mitjà no han pogut entrar en cap cicle donada l’escassa oferta. L'objectiu és fer una formació que tingui el seu equivalent en un o diferents mòduls formatius de grau mitjà i que a través del programa Qualifica’t es pugui acreditar el mateix coneixement que en un cicle formatiu.Programes d’atenció social: habitatge, beques, subvenció a entitats

Suport a l'habitatge

Els problemes relacionats amb l'habitatge són una de les conseqüències més greus i visibles de la crisi financera que estem patint. Sovint són el reflex de la pèrdua d'ocupació de les famílies. Des de Serveis Socials s'han detectat en tres tipus de problemes: manca urgent d’habitatge, famílies en risc de desnonament amb possibilitats de detenir el procés i famílies amb situacions d’emergència a l’habitatge.

Per fer front a les situacions de manca urgent d'habitatge, l’Ajuntament de Granollers està pendent d'habilitar dos pisos d'acollida d'urgència. Aquesta actuació permetria arribar a 15 famílies/any, tenint en compte una gestió acurada dels pisos, que permetés allotjaments de curta durada (1 o 2 mesos) i d'altres mig termini (6 mesos).

Creació de l’Oficina d’Intermediació Hipotecària

En el cas de famílies en risc de desnonament amb possibilitats de detenir el procés s’ha creat l’Oficina d’Intermediació Hipotecària que comença a funcionar el mes de juliol. Amb l'objectiu de poder resoldre i atendre les demandes en aquesta matèria, l'Ajuntament de Granollers i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers han convingut la creació d'aquesta oficina que té per objecte facilitar a les persones i famílies en situació de risc residencial, la informació i l'assessorament necessaris per trobar una solució consensuada amb les entitats financeres, que puguin evitar o posar fi a una eventual execució hipotecària en via judicial, constituint-se com a via de comunicació i intermediació entre els deutors i les entitats financeres. Amb la creació d'aquesta oficina es vol detectar el problema a l'inici, i així, els advocats puguin intermediar amb les oficines bancàries per poder trobar una solució a mida de cada problemàtica.

El mes de juliol entra en funcionament l'Oficina d'Intermediació Hipotecària i estarà situada a Granollers Promocions, carrer de Sant Jaume, 16-26 5a planta. Mitjançant Granollers Promocions es  farà la recepció i la gestió administrativa de les sol·licituds d'intervenció de la Oficina d'Intermediació Hipotecària, gestionant l'agenda de l'advocat assessor del servei.

Beques

L’Ajuntament destinarà 133.000 euros, per tal d’ampliar els beneficiaris i els casos de situació de risc o alta necessitat, en beques de menjador, d’escoles bressol, d’esports per casal d’estiu.

Subvenció a entitats

Subvencions a entitats sense finalitat de lucre, dedicades a pal·liar els efectes de la crisi en els més desfavorits. L’Ajuntament destinarà 6.000 € a l’Associació de Pares i Adults amb discapacitats (APADIS) i 10.000 € al Xiprer.