El tercer Pla de xoc permetrà contractar 130 persones

És el tercer any consecutiu que el Consell Economic i Social de Granollers, format per una àmplia representació política, sindical i empresarial, presenta un Pla de xoc per contribuir a pal·liar els efectes de la crisi.

28 de Maig 2014
+
Presentació del tercer Pla de Xoc de Granollers. D'esquerra a dreta: Josep Casasnovas, Àlex Sastre, Andrea Canelo, Josep Mayoral, Jordi Terrades, Fermí Gutiérrez, Pep Mur

Per tercer any consecutiu l’Ajuntament de Granollers presenta un Pla de xoc per mitigar la persistent crisi econòmica i financera que ens afecta. El Pla de xoc 2014 és d’1,5 milions d’euros, mig milió més que els plans de xoc precedents (2012 i 2013). Aquests diners, que s'aplicaran a programes de promoció econòmica i atenció social, provenen del tancament en positiu del pressupost municipal de 2013. Tots els grups municipals en el consistori granollerí (PSC, CiU, PP, ICV-EUia i Acció Granollers) han donat suport a aquesta mesura. El tercer Pla de xoc ha estat més consensuat que els anteriors, i posa l’accent al foment de l’ocupació. Si l’any 2012 es van contractar 68 persones, el 2013 es van crear 99 plans d’ocupació. Aquest 2014 augmenten les contractacions fins a 130.

PROP DEL 75 % DEL PLA DE XOC PER A L’OCUPACIÓ

Actualment a Granollers hi ha 5.855 aturats, la meitat dels quals no cobren subsidi d’atur. La pèrdua del treball en el si de les famílies en la majoria de casos és el factor desencadenant de l'entrada en situacions d'exclusió social. Per tant, és cabdal donar suport a aquelles famílies que es troben especialment afectades per la desocupació a fi de millorar l'ocupabilitat dels seus membres i afavorir l'entrada de recursos econòmics que assegurin de nou la seva autonomia.

130 Plans d'ocupació municipals

Es destinen 1.109.500 € del Pla de xoc a la convocatòria, amb la col·laboració i suport del SOC, d’un pla d’ocupació local per contractar persones aturades per fer serveis d'interès general (manteniment de la via pública, arxiu, administració...) El nombre de persones a contractar és d’aproximadament 130, per un període de 6 mesos i un salari equivalent al dels darrers plans extraordinaris d’ocupació promoguts per la Generalitat de Catalunya. La quantitat final dependrà de la proporció de treballadors de cada categoria que acabin contractant-se.

Fomentar l'ocupació per a joves i persones majors de 45 anys

Es preveu subvencionar durant 6 mesos les empreses per a què contractin joves menors de 30 anys i persones majors de 45 anys per un període de 9 mesos. Les bases de la subvenció establiran els requisits d’accés i els perfils professionals.

128.000 € DESTINATS A BEQUES

Els ajuts individuals de menjador cobreixen del tot o parcialment el cost del servei a l'alumnat que pertany a famílies en situacions socioeconòmiques desafavorides. Aquest Pla de xoc destina dotació econòmica a beques per a escoles, ajuts a la compra i reutilització de llibres escolars i beques d’esports.

SUPORT A L'EMPRENEDORIA I A PERSONES AUTÒNOMES. SUBVENCIONS A LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES

Les subvencions a les activitats econòmiques reben 120.000 € del Pla de xoc. Així, una de les novetats són les subvencions a explotacions agrícoles per tal de fomentar l’emprenedoria i la consolidació de projectes entre els productors de Palou per tal de focalitzar el model productiu en la proximitat i la qualitat.

Les subvencions a projectes empresarials nous (o que no tinguin més de dotze mesos) que es localitzin a Granollers i destinats a persones empadronades a Granollers, i a la creació d'empreses radicades. La subvenció consisteix en finançar la despesa en concepte d'interessos que generi el préstec concertat amb les entitats financeres amb motiu de la posada en marxa de la iniciativa empresarial, i fins a un límit de vint-i-cinc mil euros de capital prestat.

Les subvencions a les persones desocupades que es donin d'alta en el règim especial del treball autònom per iniciar un negoci propi es podran finançar les despeses directament relacionades amb l'inici de l'activitat econòmica, com ara quotes del RETA, taxes, informes, registres i tràmits, fins a una quantitat màxima per persona.

 

MESURES DE SUPORT A LA FORMACIÓ

Les persones joves es veuen especialment afectades per la situació de crisi en el seu accés al mercat de treball. Dins d'aquesta major vulnerabilitat, cal remarcar la d'aquells joves que han experimentat un fracàs escolar i es troben en especial risc d'exclusió social. Cal promoure mesures de suport de caràcter formatiu i adaptades a la seva realitat que els ajudin a retrobar un camí cap al mercat de treball.

Programa formatiu i d'inserció laboral per a joves sense ESO

Es proposa crear un nou programa de qualificació professional inicial (PQPI) en l’àmbit de l’hosteleria, adreçat a 15 joves d'entre 16 i 25 anys que no hagin assolit la ESO, bàsicament per donar-los a conèixer l’aprenentatge d’una professió a banda d'altres continguts formatius generals. L'objectiu general de l'actuació és la reinserció educativa per tal que es treguin el graduat en ESO i la seva posterior continuïtat en cicles formatius i la seva inserció laboral. La formació comporta 925 hores (formació bàsica de 275 hores i formació específica de 650, de les quals 225 en pràctiques a l’empresa).

Programa formatiu per a joves que acrediten l'ESO i no cursen cicles formatius

Programa adreçat a joves entre 16 i 35 anys que havent assolit la ESO, i que volent cursar un cicle formatiu de grau mitjà no han pogut entrar en cap cicle donada l’escassa oferta. L'objectiu és realitzar una formació que tingui el seu equivalent en un o diferents mòduls formatius de grau mitjà i que a través del programa Qualifica’t es pugui acreditar el mateix coneixement que en un cicle formatiu. La previsió del proper curs és fer Atenció al públic en idiomes.

Tallers de competències ACTIC

Mitjançant aquest tallers es pretén col·laborar a l’obtenció per part de qualsevol ciutadà de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació. L’ ACTIC és un certificat útil en processos de cerca de feina, ja que simplifica els processos de selecció de personal a l’hora d’avaluar les aptituds digitals d’una persona per ocupar un determinat lloc de treball. L’ACTIC acredita la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

SUPORT A L'HABITATGE

Els problemes relacionats amb l'habitatge són una de les conseqüències més greus i visibles de la crisi financera que estem patint en l'actualitat. Sovint són el reflex de la pèrdua d'ocupació de les famílies. L'any 2014 es donarà continuïtat al servei d'acollida urgent de famílies en els dos pisos d'acollida habilitats per l'Ajuntament a través dels plans de xoc de 2012 i 2013.

Les propostes específiques de suport són les següents:

 

Ajuts al sosteniment de la llar, amb 40.000 € per atendre les despeses urgents relacionades directament amb la continuïtat de les famílies a la llar.

 

Famílies en risc de desnonament amb possibilitats de detenir el procés

Aquest Pla de xoc dóna continuïtat a la prestació del servei de l’Oficina Local de Mediació Hipotecària de Granollers, davant la persistència de la problemàtica actual existent en relació als processos d’execució hipotecària es creu convenient continuar el servei d'assessorament legal en termes d'Intermediació hipotecària al Col·legi d'Advocats de Granollers. Es destinen 8.500 €/any, que inclou la prestació del servei fins a 31 de gener de 2015, amb una dedicació horària dels lletrats de quatre hores setmanals un dia a la setmana.

Com en els darrers plans de xoc continuen les subvencions a entitats sense finalitat de lucre, dedicades a pal·liar els efectes de la crisi en els més desfavorits: Subvenció a Creu Roja: 10.000 €; a APADIS: 6.000 €, a El Xiprer: 15.000 €.

En una roda de premsa conjunta amb tots els portaveus municipals s’ha presentat el tercer Pla de xoc. Tots els portaveus han coincidit en l’acord unànime i la bona entesa per portar a terme un pla que ajuda a la ciutadania que s’ho està passant més malament.

Josep Casasnovas (ICV-EUiA) ha demanat “un pacte de ciutat contra la crisi amb una durada de 5 anys”.

Pep Mur (Acció Granollers) ha expressat que” hem insistit en els aspectes de formació com a eina que avala possibles llocs de treball”.

Fermín Gutiérrez (PP) ha valorat la incorporació en el Pla de poder “garantir 8 o 9 llocs de treball per a persones amb discapacitat.”

Àlex Sastre (CiU) ha remarcat del Pla “les mesures que reactiven l’economia i les que estan al costat de les persones que s’ho passen malament.”

Jordi Terrades (PSC) ha recordat que la bona situació econòmica de l’Ajuntament permet “dotar de recursos a les persones amb risc d’exclusió social i subvencionar a les empreses que contractin a persones joves i a majors de 45 anys.”

Per últim l’alcalde, Josep Mayoral, ha mostrat la seva satisfacció, un any més, d’aconseguir la unanimitat de tots els partits polítics i la gran tasca del Consell Econòmic i Social que per tercer any consecutiu presenta un Pla de xoc que fa una acció directa a: “creació de llocs de treball per a persones que fa temps que estan aturades; generar oportunitats per a la formació, per a joves, per a majors de 45 anys, per a les empreses i estar al costat del Tercer Sector.”