Dimarts que ve, Ple municipal ordinari de setembre

Amb set punts en l'ordre del dia

25 de Setembre 2014
 Dimarts que ve, 30 de setembre, se celebra la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Granollers, a dos quarts de 8 del vespre, amb l'ordre del dia següent: 
 
 
1).- Aprovació de l'acta de la sessió del dia 29 de juliol de 2014. 
 
2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 26 a 30, corresponents als dies 1, 8, 15, 22 i 29 de juliol, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIA
 
  
4).- Dictamen relatiu a aprovar inicialment el Reglament de Règim Intern dels Centres Cívics de Granollers. 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
 
  
5).- Dictamen relatiu a la imposició de sanció per la comissió d'infraccions en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos (exp. 035/14 JFGA). 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA
  
 
6).- Dictamen relatiu a l'aprovació dels comptes generals de l'Ajuntament i Patronat Municipal del Museu, corresponents a l'exercici de 2013. 
 
 
JUNTA DE PORTAVEUS 
 
7).- Mocions. 
 
 
TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS