Dimarts, ple ordinari del mes de gener

Amb 9 punts a l'ordre del dia

24 de Gener 2014

 

El proper dimarts 28 de gener, a les 19.30 h a la sala de Plens de l'Ajuntament, tindrà lloc el Ple municipal corresponent a aquest mes, amb l'ordre del dia següent:

ORDRE DEL DIA

1).- Aprovació de l'acta de la sessió de la sessió del dia 17 de desembre de 2013

2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 45 a 47, corresponents als dies 3, 10 i 17 de desembre de 2013, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4).- Dictamen relatiu a aprovar l'acord pres per la Mesa de Negociació del personal funcionari i laboral en relació a un nou període d'ultra activitat de l'acord de condicions i el conveni laboral.

5).- Dictamen relatiu a resoldre les reclamacions presentades per CCOO, UGT i ASTEM, i aprovació definitiva del Pressupost General, la plantilla de personal i la RLT de l'Ajuntament de Granollers per a l'exercici 2014

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIA

6).- Dictamen relatiu a aprovar la ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci Localret

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

7).- Dictamen relatiu a aprovar el primer protocol addicional al Conveni entre el Departament de Territorial i Sostenibilitat, l'Ajuntament de Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès, la Roca del Vallès, l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i la Societat Sagalés SA, així com l'aprovació de la pròrroga de l'esmentat conveni per el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2014

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

8).- Dictamen relatiu a sol·licitar a UNICEF Espanya d'iniciar els tràmits per a l'obtenció del segell de reconeixement Ciutat Amiga de la Infància

 

JUNTA DE PORTAVEUS

9.).- Mocions

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS