Dimarts, ple municipal ordinari de juliol

Amb 13 punts a l'ordre del dia.

30 de Juliol 2012

El proper dimarts 31 de juliol a les 19.30 h a la Sala de Plens de l'Ajuntament, tindrà lloc el Ple municipal corresponent a aquest mes, amb l'ordre del dia següent:

ORDRE DEL DIA

1).- Aprovació de l'acta de Ple de la sessió ordinària del dia 26 de juny de 2012.

2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 23 a 26, corresponents als dies 5, 12, 19 i  26 de juny de 2012, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4).- Dictamen relatiu a cessament de la senyora Carme Clusellas Pagès, Directora del Museu, com a personal eventual de caire directiu.

5).- Dictamen relatiu a modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Granollers.

6).- Dictamen relatiu a aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal 2.18, "Taxa per ensenyaments especials a establiments municipals i serveis escolars" 2012.

7).- Dictamen relatiu a aprovar inicialment la dissolució del Consorci de Turisme del Vallès Oriental.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIA

8).- Dictamen relatiu a aprovar inicialment la dissolució del Consorci del Centre Tecnològic i Universitari de Granollers-CTUG.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

9).- Dictamen relatiu a aprovar la modificació i actualització del valor d'adjudicació de la parcel·la sobrera S3 del Projecte d'adjudicació dels sobrants de vials en la zona del Passeig de la Conca del Besòs, d'aquesta ciutat i adjudicació a Textil Martex, SA.

10).- Dictamen relatiu a aprovar la modificació del contracte de gestió del Servei Municipal de
Subministrament d'Aigua de Granollers,mitjançant la incorporació d'una addenda per mantenir l'equilibri concessional per l'aplicació del nou règim tarifari i el nou quadre de preus d'inversió.

11).- Dictamen relatiu a aprovar la participació de l'Ajuntament de Granollers en el projecte europeu SUD'EAU-2.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

12).- Dictamen relatiu a aprovar la modificació dels Estatuts del Consell Escolar Municipal de Granollers.
JUNTA DE PORTAVEUS

13).- Mocions.

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Granollers, 27 de juliol de 2012
L'ALCALDE