Dimarts dia 26, Ple ordinari del mes de novembre

Amb 10 punts a l'ordre del dia

22 de Novembre 2013

Aquest dimarts 26 de novembre a les 19.30 h a la Sala de Plens de l'Ajuntament, tindrà lloc el Ple ordinari d'aquest mes amb 10 punts a l'ordre del dia     

ORDRE DEL DIA

1).- Aprovació de l'acta de la sessió del dia 29 d'octubre de 2013

2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 36 a 40, corresponents als dies 1, 8, 15, 22 i 29 d'octubre, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4).- Dictamen relatiu a l'atorgament de les Medalles de la ciutat de l'any 2013

5).- Dictamen relatiu a modificació de la Plantilla de Personal i de la Relació de Llocs de Treball

6).- Dictamen relatiu a aprovar l'acord pres per la Mesa de Negociació del personal funcionari i laboral en relació a un nou període d'ultra activitat de l'acord de condicions i el conveni laboral.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

7).- Exp. 30/10 Dictamen relatiu a ratificar la resolució d'alcaldia de 30 d'octubre de 2013 relativa a aprovar l'esborrany de la Modificació del Conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de l'Esport i l'Ajuntament de Granollers per al finançament de la construcció de "Sala de tecnificació i seu federativa de bàdminton" al barri Congost

8).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la modificació de la despesa inicial dels treballs contemplats en la pròrroga del servei municipal de clavegueram realitzats per Drenatges Urbans de Besòs, SL entre els mesos de maig i setembre, de l'any 2013

9).- Dictamen relatiu a l'aprovació del Pla de Sanejament de la societat pública municipal Granollers Promocions, SA, en el que es preveuen les mesures per corregir els desequilibris financers, amb motiu del no compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària respecte els comptes anuals de 2012

JUNTA DE PORTAVEUS

10).- Mocions