Dimarts 30 d'abril, Ple municipal

Amb 10 punts a l'ordre del dia

26 d'Abril 2013

El proper dimarts 30 d'abril a les 19.30 h a la Sala de Plens de l'Ajuntament tindrà lloc el ple municipal d'aquest mes, amb el següent ordre del dia:

1).- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 26 de març de 2013.

2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 10 a 13, corresponents als dies 05, 12, 19 i 26 ,respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4).- Dictamen relatiu a Proposta de Modificació dels acords de l'Ajuntament  Ple de 05/07/2011, quan  a la designació de representants dels Grups Municipals d'ICV-EUiA i del PP a diverses entitats, òrgans i organismes.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

5).- Dictamen relatiu a verificar el Text refós del Pla Parcial del sector urbanitzable 112 (Ctra. Montmeló) de Granollers.

6).- Dictamen relatiu a aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana - zona 7 (Nufarm) Passeig Conca del Besòs, carrer Arenys i carrer Manel de Falla, de Granollers.

7).- Exp. 6/13 Dictamen relatiu a  iniciar expedient licitatori, autoritzar la despesa i aprovar els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per al contracte mixte per a la prestació del servei de conservació i manteniment de l'enllumenat públic de l'Ajuntament de Granollers, a adjudicar mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada amb varis criteris d'adjudicació, tramitació ordinària i declarar-ne la seva plurianualitat.

8).- Dictamen relatiu a aprovar la pròrroga del conveni de cooperació entre l'Ajuntament de Granollers i el Consorci per a la Defensa del riu Besòs, per a la gestió del servei de clavegueram

9).- Dictamen relatiu a aprovar l'adscripció de part dels equipaments culturals ubicats a Roca Umbert, i del seu mobiliari, a la societat municipal Granollers Audiovisual, SL

JUNTA DE PORTAVEUS
10).- Mocions.

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS