Dimarts 27 de novembre, Ple municipal

Amb 15 punts a l'ordre del dia.

26 de Novembre 2012

El proper dimarts 27 de novembre a les 19.30 h a la Sala de Plens de l'Ajuntament, tindrà lloc el Ple municipal corresponent a aquest mes, amb l'ordre del dia següent:

ORDRE DEL DIA

1).- Aprovació de l'acta de la sessió de Ple  del dia 30 d'octubre de 2012.

2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 36 a 40, corresponents als dies 2, 9, 16, 23 i 30 d'octubre ,respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4).- Donar compte de la presa de possessió de la regidora María Del Mar Robles Macías

5).- Dictamen relatiu a l'atorgament de les Medalles de la ciutat de l'any 2012

6).- Proposta relativa a Proposta de Modificació dels acords de l'Ajuntament  Ple de 05/07/2011, quan a la designació del nou portaveu del Grup Municipal del PP, a la designació dels nous membres del Grup Municipal del Partit Popular en el si de les Comissions Informatives i de la Comissió Especial de Comptes, i a la designació de nous representants del Partit Popular en diversos òrgans i organismes

7).- Dictamen relatiu a Dictamen relatiu a cessament i nou nomenament del personal eventual  administratiu adscrit al grup municipal del Partit Popular

8).- Dictamen relatiu a acordar la supressió de la paga extraordinària de desembre per part dels càrrecs electes amb dedicació exclusiva i parcial de l'Ajuntament de Granollers

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIA

9).- Dictamen relatiu a la renovació de vocals del Consell Assessor de Can Jonch, Centre de Cultura per la Pau

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

10).- Exp. U 04/12 Dictamen relatiu a modificar els Estatuts que han de regir l'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PARC TERRITORIAL DEL CIRCUIT

11).- Exp. 30/09 Dictamen relatiu a aprovar l'esborrany del Conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de l'Esport i l'Ajuntament de Granollers per al finançament de la construcció de la "Sala de tecnificació i seu federativa de bàdminton" i deixar sense efecte el conveni signat per les parts el 28 de febrer de 2012

12).- Exp. 30/09 Dictamen relatiu a aprovar l'esborrany del Conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de l'Esport i l'Ajuntament de Granollers per al finançament de la construcció del "Pavelló poliesportiu al barri Congost" i deixar sense efecte el conveni signat per les parts el 15 de febrer de 2012

13).- Dictamen relatiu a ratificar la resolució d'alcaldia número 1292, de data 25 d'octubre de 2012 relativa a sol·licitar a la Comissió Territorial d'Urbanisme que incorpori les correccions detectades en la documentació aprovada provisionalment per acord de Ple de 25 de setembre de 2012 en el tràmit  de l'aprovació definitiva del POUM de Granollers

14).- Exp. 61/12 Dictamen relatiu a aprovar l'esborrany del Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Ajuntament de Granollers, l'Ajuntament de Canovelles, l'Ajuntament de Les Franqueses del Valles, l'Ajuntament de La Roca del Vallés, l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l'empresa Sagalés S.A, per a la millora dels serveis de tran
sport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

15).- Dictamen relatiu a d'aprovació del segon Pla Municipal de Drogues, Granollers_Acció municipal en el consum de drogues, durant el període 2012-2015

JUNTA DE PORTAVEUS
 
TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS