Dilluns, ple ordinari del mes de juny

Amb 7 punts a l'ordre del dia.

27 de Juny 2014

Aquest dilluns 30 de juny a les 19.30 h a la Sala de Plens de l'Ajuntament, tindrà lloc el Ple municipal corresponent a aquest mes, amb l'ordre del dia següent:

1).- Aprovació de l'acta de la sessió del dia 27 de maig de 2014.

2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 18 a 21, corresponents als dies 6, 13, 20 i 27 de maig, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4).- Dictamen relatiu a aprovar les dues festes locals de Granollers per a l'any 2015

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

5).-  Dictamen relatiu a modificar l'acord de delegació de competències a favor del Consorci per a la defensa de la conca del riu Besòs, en matèria de manteniment de la xarxa de clavegueram municipal i altres treballs complementaris.

6).- Dictamen relatiu a proposta relativa a aprovar la liquidació del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat , l'Ajuntament de Granollers, l'Ajuntament de Canovelles,  l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l'Ajuntament de la Roca del Vallès, l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l'Empresa Sagalés SA per a la millora dels serveis de transport urbà de viatgers per carretera als municipis de Granollers, Canovelles, les Franqueses i  la Roca;  i  aprovar la liquidació del repartiment del dèficit del servei entre els quatre ajuntaments, corresponents a l'exercici 2013.

7).- Dictamen relatiu a aprovar el conveni de cooperació entre els Ajuntaments de Granollers, Les Franqueses, Lliça d'Amunt i Canovelles per a la prestació conjunta del servei del taxi en l'àmbit d'aquests municipis.

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS