Aquest dimarts 29 de març, Ple municipal

Amb 9 punts a l'ordre del dia.

25 de Març 2011

1).- Aprovació de l'acta de Ple de la sessió ordinària del dia 22 de febrer de 2011.

2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 5 a 8, corresponents als dies 7, 14, 21 i 28 de febrer de 2011, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SECRETARIA, I DE L'ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA


4).- Dictamen relatiu a l'aprovació provisional de la revisió anual del Padró municipal d'Habitants de Granollers,  amb referència a l'1 de gener de 2011

5).- Dictamen relatiu a donar compte de les resolucions d'alcaldia relatives a l'aprovació de la liquidació del Pressupost de l'Ajuntament i dels Organismes Autònoms, corresponent a l'exercici de 2010

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS MUNICIPALS, MOBILITAT I SEGURETAT


6).- Dictamen relatiu a aprovació de la liquidació definitiva del servei de transport urbà de viatgers amb l’empresa AGSL corresponent a l'exercici 2010

7).- Dictamen relatiu a aprovar el repartiment de la compensació econòmica al concessionari AGSL del servei de transport urbà 2011 entre les poblacions que en gaudeixen: Canovelles, La Roca del Vallès, Les Franqueses del Vallès i Granollers

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA TERRITORIAL

8).- Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació puntual dels articles 175 i 178 de les Normes Urbanístiques del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Granollers, pel què fa al Sistema d'Infrastructures de Serveis Tècnics

JUNTA DE PORTAVEUS

9).- MOCIONS.

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS