Ajuts municipals per a persones emprenedores i empreses que contractin persones joves de Granollers

Aquestes mesures formen part del pla de xoc aprovat per unanimitat per l'Ajuntament per fer front als efectes de la crisi

20 de Setembre 2012

Les persones de Granollers que creïn una empresa i les empreses de la ciutat que contractin persones joves poden demanar subvenció municipal. Aquestes són dues de les accions presentades al pla de xoc de l’Ajuntament de Granollers que destina un milió d’euros a programes de promoció econòmica i atenció social, serveis que són de competència autonòmica i que  depenen del finançament de la Generalitat però que s'han vist retallats per la crisi econòmica i financera.  Aquesta situació està creant un nombre creixent de famílies en situació de vulnerabilitat i risc imminent d'exclusió social que requereix de mesures en els àmbits econòmic, formatiu i ocupacional. L'Ajuntament de Granollers ha fet una aposta clara per minimitzar els efectes d'aquesta situació dotant d’un milió d'euros del romanent de tresoreria 2011 a programes de promoció econòmica i atenció social.

En l’àmbit de promoció econòmica la Junta de Govern Local ha aprovat, aquest dimarts 18 de setembre, les bases de subvenció per a persones de Granollers que creïn una empresa i per a les empreses de la ciutat que contractin persones joves

Convocatòria de subvencions per a persones de Granollers que creïn una empresa100.000 euros és la xifra global que l’Ajuntament de Granollers destina subvencionar als nous emprenedors. La subvenció serà equivalent a la despesa en concepte d'interessos que generarà el préstec obtingut per la persona emprenedora en l'entitat bancària col·laboradora de l'Ajuntament en aquesta línia de subvencions. És a dir, el beneficiari/ària del préstec no pagarà interessos, fins a un límit de capital concedit de vint-i-cinc mil euros i un termini d'amortització de cinc anys. Qui vulgui accedir a aquestes subvencions haurà d'estar empadronat/da a Granollers i els seu projecte empresarial ha d'haver estat acompanyat pel Servei d'Emprenedoria municipal de Granollers Mercat, que es troba a Can Muntanyola. Centre de Serveis a les Empreses. La convocatòria de subvenció restarà oberta fins a esgotar la dotació pressupostària.

Creació de llocs de treball i reducció de la taxa d’atur juvenil
130.000 euros es destinen a subvencionar les empreses de Granollers que contractin persones joves amb la finalitat d'incentivar la creació de llocs de treball i reduir la taxa d'atur juvenil. L'objecte de la subvenció és el cost de la contractació laboral ( salari brut i cotitzacions socials ) de joves menors de 30 anys. L'import màxim de la subvenció serà de 3.848,40 euros per cada contracte que tingui una durada mínima de 9 mesos. Aquesta subvenció màxima és equivalent a sis mensualitats de l'import del salari mínim interprofessional (SMI) mensual de 2012. La data d'inici dels contractes ha de ser posterior a la data de publicació d'aquesta convocatòria de subvencions.

Es poden presentar a aquesta convocatòria qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa privada, que realitzi una activitat econòmica amb domicili social a Granollers, i tingui capacitat legal per subscriure un contracte laboral. Els joves han d’acreditar l'empadronament a la ciutat amb una antiguitat mínima de sis mesos anteriors a la data de la convocatòria de la subvenció. No haver complert els 30 anys a la data d'inici del contracte. Tenir la titulació mínima corresponent als estudis superiors de Grau, de Diplomatura, de Llicenciatura o Formació Professional de Grau Superior o equivalent. La convocatòria de subvenció restarà oberta durant quatre mesos i fins esgotar la dotació pressupostària. El termini per presentar sol·licituds s'obre el dia 28 de setembre.


Presentació de sol·licituds
La sol·licitud de subvenció, acompanyada per la documentació sol·licitada, es pot presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), al carrer de Sant Josep, núm. 7; o a Can Muntanyola. Centre de Serveis a les Empreses, al carrer camí del Mig, 22, polígon industrial Palou Nord, en horaris d'obertura al públic.
Les subvencions seran aprovades per la Junta de Govern Local a mesura que es presentin les sol·licituds, i seran atorgades en el termini màxim de 30 dies des de la data de presentació de la sol·licitud, sempre que estigui correcta tota la documentació.