Obres a Granollers

Granollers té ara mateix algunes obres en marxa: un sector del passeig de la Muntanya, ben a prop de l'Hospital General de Granollers, on també s'hi construirà habitatges; les del carrer de Ricomà; el carrer de Marià Sans; i la renovació de voreres d'un tram del c. del Conestable de Portugal, entre la pl. de la Corona i el c. Sant Josep de Calassanç. A més també s'han iniciat les obres de condicionament del Mercat Municipal de Sant Carles. Aquest setembre comencen les obres de reforma del tram nord del carrer de Girona, una de les inversions més importants en els propers mesos, i l'ampliació de les voreres del carrer del Montseny, al polígon industrial del Ramassar.

Comencen les obres d'ampliació de voreres del carrer Josep Carner

Aquesta setmana comencen les obres per a ampliar de les voreres del carrer de Josep Carner, entre la plaça de la Font Verda i el carrer Argentina.

En el tram del carrer de Josep Carner s'ampliaran tant la vorera sud com la nord fins arribar als 2 m d'amplada, per la qual cosa es reduirà l'amplada de la calçada, tot i que es mantindrà l'aparcament en el costat nord. En la vorera nord, entre la zona d'aparcament, s'hi plantarà arbrat i es farà també una nova xarxa de reg.

En la cruïlla amb el carrer de Josep M. de Segarra es crearà un nou pas de vianants, amb una orellera que aportarà més seguretat i farà disminuir la velocitat dels vehicles. A més, també es renovaran 40 m de clavegueram i l'asfalt de tot el tram. 

Quant a serveis, a la vorera sud es desplaçaran els punts de llum, que actualment queden al mig del pas de la vorera i també es farà una nova canalització per a l'enllumenat. A més s'aprofitarà per soterrar els tubs de la xarxa elèctrica d'Estabanell. L'obra, que porta a terme l'empresa SERXAR SAU, té un pressupost de 119.974, 80 euros IVA inclòs i és previst que tingui una durada de 3 mesos.
 
 

L'Ajuntament condiciona un solar per aparcar gratuïtament a tocar de l'Hospital de Granollers

Aquesta semana s’inicien les obres que condicionaran un nou solar com a aparcament gratuït per donar servei als usuaris/àries de l'Hospital General de Granollers

El solar està situat a la part superior d'un altre aparcament que també va arranjar l'Ajuntament de Granollers aquest mateix any 2017, prop del Servei d'Urgències.

Per espai d'uns quinze dies, s'arreglarà el camí per a vianants pavimentat, des de la vorera del primer aparcament que es va fer, fins al solar. En aquest itinerari s'incorporarà enllumenat i senyalització horitzontal i vertical. En l'aparcament mateix també es col·locaran punts de llum i elements separadors que delimitin millor les places per aparcar, de manera que els vehicles es disposaran més ordenadament.

Es calcula que un cop estigui condicionat el solar hi podran aparcar entre 75 i 80 vehicles, que es sumaran a les 105 places que es van posar en marxa el mes de març d'aquest any. De manera que a tocar de l'Hospital hi haurà al voltant de 180 places gratuïtes d'aparcament, sense comptar les que hi ha en els carrers propers.

L'empresa Eurocatalana Obres i Serveis, SL portarà a terme aquests treballs per un import de 25.770 euros.

 

La plaça de Pau Casals serà de plataforma única

 
Plànol de com quedarà la reforma integral de la pl. Pau Casals
 
L'Ajuntament ha aprovat el projecte per reordenar la plaça de Pau Casals, entre el carrer de Marià Maspons i l'avinguda del Parc, i transformar-lo en un carrer amb plataforma única, sense desnivells. D'aquesta manera el protagonista d'aquest espai serà el vianant, ja que l'accés rodat quedarà restringit únicament al veïnat i usuaris de la zona i s'eliminaran les places d'aparcament.
La reordenació de la plaça permetrà la plantació de til·lers i carpins, que es regaran per degoteig, i la instal·lació de bancs, cadires i jardineres. També es preveu renovar el col·lector de clavegueram existent, les canonades de subministrament d'aigua a sota de les voreres i soterrar les línies aèries telefòniques i elèctriques. L'espai s'il·luminarà amb noves columnes d'enllumenat. 
S'hi col·locaran diversos tipus de paviment: peces de formigó, panot a les voreres i paviment asfàltic de color a la zona de pas de vehicles. També es farà servir paviment tàctil de botons i ratllat per marcar els encaminaments per als usuaris amb deficiència visual. 
Les obres, que podrien començar la primavera que ve, tenen una durada prevista de cinc mesos. 
 

La renovació del tram nord del carrer Girona ampliarà voreres i crearà una nova plaça i un carril bici

Aquest mes de setembre de 2016 començaran les obres de renovació integral del tram nord del carrer Girona, entre els carrers de Francesc Ribas i de Juli Garreta. Aquesta actuació, prevista en el Programa d'Actuació Municipal, comportarà l'ampliació de les voreres, la creació d'una nova plaça i d'un carril bici, entre d'altres.
Els objectius d'aquesta obra es concreten en: millorar l’accessibilitat del vianant i la circulació de les bicicletes gràcies a la reordernació de les voreres i dels carrils de circulació de vehicles i de la millora dels passos de vianants; millorar la qualitat urbana del carrer, tant pel que fa a la superfície com en el soterrament dels serveis aeris, la renovació de serveis del subsòl i la recollida d’aigües pluvials; i facilitar als veïns i veïnes del carrer mecanismes de seguiment del procés de l’obra i fomentar de manera compartida la posada en valor de l’espai públic.
 
Pel que respecta a la mobilitat i l'accessibilitat, es farà un carril per a la circulació de vehicles en cada sentit, més un altre de central reversible en cas de gir, seguint el mateix model que en el tram sud del mateix carrer Girona. En total, doncs, tres carrils amb una amplària total de 9,10 metres; espai de 2,10 metres d’amplada per a l’aparcament de vehicles, motocicletes, ubicació de contenidors, càrrega i descàrrega i altres usos; creació d'un carril bici d'1,2 km a les dues bandes del carrer, d'1,40 m d’amplada; i, entre l’espai d’aparcament i el carril bici, creació d’una franja de 80 cm de protecció.
 
Secció d'un tram del c. Girona amb la incorporació del carril bicicletaPel que fa a les voreres, s'ampliaran un mínim de 40 cm i un màxim d'1 m. Totes les cruïlles comptaran amb un pas de vianants semaforitzat i il·luminat i en les cruïlles en sentit nord-sud es crearan passos de vianants de plataforma elevada. Totes les cruïlles, llevat de la del pont de Bellavista, seran al mateix nivell de la vorera. A més per als vianants amb deficiència visual es senyalitzarà amb paviment tàctil. 
Respecte a les parades d'autobús, s'hi faran plataformes elevades per afavorir-ne l'accés. Per millorar la seguretat es crearan illetes als passos de vianants per a la millora de la visibilitat entre el vehicle i el vianant, els accessos a contenidors.
Un cop acabada l'actuació es portaran a terme canvis en el sentit de circulació en alguns carrers amb l’objectiu de pacificar les illes interiors dels carrers.
 
El paviment dels carrils de circulació serà amb asfalt que redueix el soroll provocat pel trànsit, alhora que també es renovaran els 16 guals existents.
 
En relació als serveis es renovarà la xarxa d’aigua potable amb la col·locació d’un nou tub de fosa dúctil a cada vorera, que substituirà el de fibrociment existent. També s'instal·larà un tub de la xarxa general d’aigua, entre els carrers de Francesc Ribas i Hospital; i es construirà una xarxa d’aigua no potable per enllaçar les parts ja existents entre Can Mònic i Francesc Ribas. Es renovarà un tram de 53 m del col·lector de clavegueram entre els carrers de Juli Garreta i Montcada, alhora que es faran reparacions puntuals de fissures i esquerdes. També es construiran nous i més embornals de recollida d’aigua.
 
Pel que respecte a l'enllumenat públic es renovarà amb el mateix tipus de fanal (64 unitats) que en el primer tram del carrer Girona ja executat, il·luminant la calçada i la vorera, amb llums led. 
Respecte a la xarxa de telecomunicacions, s'instal·larà un tritub municipal; xarxa de fibra òptica i es soterrarà el cablejat aeri existent en el creuament de carrers. 
 
Pel que fa a l'arbrat, es mantindran els lledoners existents del tram nord perquè estan en bon estat i a la resta del carrer es plantaran un centenar d'arbres les mateixes espècies que en el tram sud: koelreuteria pariculata ‘fastigiata’ i pruneres de jardí, que es regaran amb reg gota a gota. 
A més, es renovarà el mobiliari urbà existent i s'instal·laran nous bancs de material reciclat, a més de papereres i aparcaments per a bicicletes.
 
Les obres s'han adjudicat per 2.128.294,74 euros, IVA inclòs i el termini d'execució s'estima en un any, fins al setembre de 2018.
 

El principal carrer d'oci del polígon del Ramassar amplia el doble les voreres

Dilluns 18 de setembre començaran les obres d'ampliació de les voreres del carrer de Montseny, des de la rotonda de la carretera de Cardedeu fins al carrer de Salvador Llobet, al polígon industrial del Ramassar. L'empresa Coynsa 2000 va guanyar l'adjudicació per un import de 142.878,85 euros i executarà les obres en 2 mesos. 
En la vorera est del carrer Montseny, des de l'aparcament del McDonald's fins a l'altura de les escales d'accés als cinemes, l'aparcament passarà a ser en filera. D'aquesta manera la vorera es podrà ampliar 2,5 m per arribar a una amplada total de 5 m. 
En la vorera est, des de davant les escales dels cinemes fins a la cruïlla amb el carrer de Salvador Llobet, s'ampliarà la vorera 2 metres, de manera que un cop acabada l'obra arribarà a 4,5 m d'amplada i es milloraran els accessos a les empreses existents.
A banda de l'ampliació de voreres, es farà un nou pas de vianants i es millorarà la seguretat dels existents amb la construcció d'orelleres. També es faran nous embornals per recollir les aigües i es desplaçaran els punts de llum per adaptar-se a la nova amplada de les voreres. En aquests punts de llum es col·locaran nous braços a 4 m d'altura, amb llums led, de manera que millorarà la il·luminació per als vianants. 
Mentre durin les obres no es tallarà la circulació dels vehicles i es mantindran en funcionament totes les activitats empresarials de la zona.
 

 Reformes al Mercat Municipal de Sant Carles

 Aquest mes de juliol han començat les obres de reforma al Mercat Municipal de Sant Carles que es preveu que durin fins al mes de desembre. Els treballs, que porta a terme l'empresa Constructora del Cardoner, SA per un import de 760.084,10 €, IVA inclòs, contribuiran a prestar un millor servei a la clientela i a modernitzar aquest mercat que es va construir el 1968. Tot i aquestes obres, el mercat municipal continua obert.
 
Les actuacions previstes que s'hi estan fent són les següents: en el soterrani, una reforma completa amb noves cambres de refrigeració, magatzems, instal·lacions de clavegueram, telefonia, ventilació, enllumenat i gestió de residus; a la façana, es condicionarà l’entrada de la plaça de la Caserna i es construirà una nova rampa d’accés pel carrer de Sant Jaume. En la planta de venda, es posarà nova il·luminació en els passadissos de la zona de parades; insonorització de la instal·lació de climatització, que serà d'aire calent i fred, i construcció d’uns lavabos adaptats. 
 
Al carrer de Sant Jaume s'eliminaran els contenidors de residus que actualment són al carrer i que amb les reformes s’integren dins del mercat.
 
Les obres han començat per la construcció d'una rampa al carrer de Sant Jaume. Aquest fet haq comportat que tres mòduls de cambres frigorífiques i dos mòduls de magatzems ocupin diversos espais a l'entorn del mercat al carrer de Sant Jaume i la plaça de Folch i Torres. A més, també implica el trasllat de dotze parades del mercat del dijous d'aquest mateix tram que aniran al carrer de la Princesa.
 

Renovació de les voreres d'un tram del c. Conestable de Portugal

Aquest dilluns dia 19 de juny de 2017 es preveu que comencin les obres de renovació de les voreres del tram del carrer de Conestable de Portugal, entre el carrer de Sant Josep de Calassanç i la plaça de la Corona. Estructures i Obres la Roca, SL serà l'empresa que portarà a terme aquesta intervenció que té un pressupost de 85.129,37€ IVA inclòs. Els treballs consistiran en la renovació i ampliació de les voreres existents fins a 1,40 m en el costat nord i fins a 2,10 m en el costat sud, mantenint la calçada i la vorera a diferent nivell.
 
A la cruïlla amb el carrer Palaudàries es farà tota la vorera a un sol nivell, tal i com està en la cruïlla amb el carrer de Sant Josep de Calassanç, per tal d'adaptar la vorera a la normativa d'accessibilitat i donar una major comoditat i seguretat al vianant. 
 
A més es renovarà el tram de clavegueram entre el carrer de Palaudàries i el de Sant Josep de Calassanç, es soterraran les línies elèctriques i es substituirà la canonada d'aigua potable de fibrociment per una de fosa. També s'aprofitarà per posar un prisma per on passaran les telecomunicacions i, finalment, s'asfaltarà tota la calçada.
 
Es preveu que tota l'actuació finalitzi durant el mes de setembre de 2017.
 

Remodelació del camp de futbol de Palou

Imatge virtual de com serà el camp de futbol a PalouLa remodelació del camp de futbol de Palou ja té aprovat el projecte executiu estimat en 3.797.982,32 euros, IVA inclòs. Segons el projecte, elaborat pels serveis tècnics municipals d'Obres i Projectes, on hi ha ara el camp de futbol de Palou es construirà un equipament amb dos terrenys de joc, un per a futbol 11 i un per a futbol 7, amb una graderia amb una capacitat total per a 727 espectadors i un terreny de joc de gespa artificial. Aquest camp farà les funcions que fins ara feia el camp de futbol municipal del carrer de Girona, on habitualment juguen els equips de l'Esport Club Granollers. 
 
Arquitectònicament es proposa la instal·lació d'una passarel·la elevada que permetrà veure alhora els partits que es disputin en tots dos camps de futbol. Aquesta pasarel·la acompanya el públic fins a la graderia coberta i serveix de mirador per gaudir de la visió del riu i del seu entorn.
 
A la altura del primer pis s'habilitarà un mirador que permetria gaudir del riu i del seu entorn, des d'on s'accediria a la graderia, que seria coberta.
 
L’edifici construït amb més volum es concentra al costat est del solar per minimitzar la seva presència des del passeig Fluvial. Hi haurà dos accessos: un de principal, amb un element singular situat a la façana oest del solar que permet l’accés de esportistes i públic i un accés per a serveis pel Camí del Barri de Can Giró al sud del solar. 
 
L'equipament disposarà, a banda dels terrenys de joc, dels serveis següents: 10 vestidors (4 de grup, 4 de col·lectius i 2 d'àrbitres), 5 lavabos, 4 magatzems, 2 oficines, un gimnàs, una bogaderia, una sala de reunions i un bar. 
 
Es renovarà la instal·lació elèctrica existent per fer-la més eficient i respectuosa amb el medi ambient i natural. En el camp gran s’han previst columnes per enllumenat de 22 m d’alçada, amb plataforma prevista per a 12 projectors. En el camp petit les columnes seran de 14 m d’alçada, amb plataforma prevista per a 6 projectors.
La producció d'aigua calenta sanitària i calefacció es farà amb 2 calderes de pèl·let de condensació (combustible granulat a base de biomassa) d’alt rendiment i baixes emissions de partícules.
El reg automàtic s’alimentarà amb l'aigua emmagatzemada en un dipòsit soterrat de 30 m3. Es preveu la recuperació d'aigües pluvials que recull una xarxa de drenatge al voltant del terreny de joc per reaprofitar-les per regar.
Es preveu fer una reserva de places d'aparcament a l'altre costat del riu, al polígon industrial i la construcció d'una passera per a vianants que connecti els dos costats del riu. D’aquesta manera es cobriran les necessitats de places que es consideren necessàries per a l’equipament d’acord amb les dades recollides a l’estudi de mobilitat generada. 
 
Abans d’entrar a l’edifici, la tanca que delimita el solar es recula per generar un espai urbà en forma de plaça amb la voluntat de fer visible el lloc d’ingrés a l’equipament.
 
Es preveu estudiar la demanda i reforçar la freqüència de la línia de transport d'autobús existent amb parades properes a l'equipament. La parada actual de l'autobús és a la carretera del Masnou-c. d'Arquímedes. 
 
La previsió és que les obres del camp de futbol comencin abans d'acabar el 2017. També es preveu que la passera sobre el riu s'acabi alhora que l'equipament esportiu. 
 
La Diputació de Barcelona aportarà 1 milió d'euros per a la construcció del camp de futbol i l'Ajuntament hi anirà fent aportacions de pressupost ordinari.
  
 
 

Les obres d'urbanització d'un sector al pg. de la Muntanya configuraran un nou parc públic a la vora de la via del tren

Aquest mes de març van començar les obres d'urbanització del sector urbanístic (PAU 27) situat al passeig de la Muntanya, al costat de llevant de la via del ferrocarril Barcelona-Portbou. L’àmbit a transformar s’estén entre la via del tren i el passeig de la Muntanya i entre la rotonda del pont de l’Hospital, al nord, i fins pràcticament el pont del carrer d’Agustí Vinyamata, al sud.

El sector té una superfície de 17.127 m2, dels quals 14.041 m2 (82 %) es transformaran en espais lliures: 11.716 m2 seran espais lliures d’ús públic per al barri i per a la ciutat i 2.325 m2 seran de domini públic ferroviari. Així, als terrenys privats on fins ara ha existit un aparcament d’ús públic provisional i també, la resta de terrenys situats al costat de la via, fins pràcticament el carrer d’Agustí Vinyamata, es construirà un parc linial que es cedirà com a verd públic urbà tal i com preveia el planejament urbanístic aprovat en una modificació del PGO de 1984, incorporada al planejament actual des de l’any 2007, i els projectes d'urbanització i de reparcel·lació aprovats per l'Ajuntament, l'any 2012. La resta de sòl del sector, 3.086 m2 (18 % de la superfície) corresponen a les zones previstes per a l’edificació d'un màxim de 171 nous habitatges, de règim lliure i protegit. 

El nou parc es situarà entre els edificis del passeig de la Muntanya i a la zona posterior, tant dels blocs nous com dels edificis existents i la seva construcció iniciarà la millora i la transformació d’aquesta vora del tren per al barri. Aquesta millora també tindrà incidència en el paisatge urbà, atesa l'altura que té i que és visible des de diferents punts de la ciutat. El parc comptarà amb un itinerari per a vianants i bicicletes que travessarà les diferents zones arbrades i equipades per al joc i per a l'estada. 

El planejament preveu que dos dels tres blocs d'habitatges plurifamiliars s’arrenglerin al passeig de la Muntanya i es reparteixin al llarg d’aquest carrer de forma intercalada amb els edificis d’habitatges ja existents i el nou parc. El tercer bloc es situarà sobre la rotonda de l’Hospital i la seva configuració i façanes adoptaran una forma més lligada a aquest enclavament especial, en una via d'ingrés a la ciutat. Les obres es duran a terme per part de la Junta de Compensació del sector, formada per diversos propietaris i en aquests moments presidida per l'empresa constructora Sorigué. Es preveu començar les obres d'urbanització i, més endavant, iniciar la construcció dels edificis.

Nou pont per a vianants sobre la via del tren

L'Ajuntament, també està ultimant els detalls d'un projecte complementari per comptar amb una nova connexió per a vianants sobre la via del ferrocarril a l’altura del carrer Ausiàs March. El nou pont d’enllaç es situarà en continuïtat amb el recorregut principal de vianants del nou parc i interconnectarà tota la zona, també amb l’aparcament de vehicles de l’antiga pista d’handbol, prevista en el planejament per a un nou equipament públic. La nova passera saltarà d'un costat a l'altre de la plataforma de les vies i permetrà superar puntualment la barrera que el tren suposa, mentre no es pugui concretar el projecte per al cobriment de la plataforma del ferrocarril i la urbanització de la franja de 5 metres de domini públic ferroviari des del mur del tren, espai que es troba dins del sector del PAU27 i que, de moment, no es transformarà. 

El projecte per a la cobertura del ferrocarril, una actuació integral i de més abast pel que fa a la situació futura de la via dins de la ciutat, és un projecte ja aprovat, però en aquests moments, pendent dels acords i del finançament necessaris per part de diverses administracions públiques que l'han fet possible.  

La proposta de situar un pont sobre la via, es va incorporar al Pla d'Actuació Urbanística Municipal que el govern va explicar fa un any, fruït de les aportacions i de les converses sobre els projectes del PAM, amb la resta de grups municipals. Aquest nou pont per a vianants sobre el tren permetrà connectar un costat i l’altre de les vores del ferrocarril, millorant la connectivitat general de la zona nord i aproximant les noves zones verdes del PAU27 a tot l’entorn immediat. Aquest fet, juntament amb els nous recorreguts que propiciarà el pont, estendrà la millora urbana del sector pels barris situats a ambdues vores del tren.

 

L'illa de vianants continua creixent amb la renovació del carrer de Ricomà

 Imatge de la transició de colors del paviment del c. Ricomà
S'estan fent les obres de renovació del carrer de Ricomà, entre els carrers d'Anníbal i Navarra i un tram del carrer d'Isabel de Villena. Es tracta d’una actuació integral que convertirà el carrer a un sol nivell, amb ús prioritari per als vianants per sobre del vehicle. Una actuació urbanística que permetrà seguir facilitant la mobilitat a peu i crear un nou entorn urbà de qualitat.       
La part central del carrer es farà amb peces de formigó de color cendra i els laterals en quatre colors diferents. Es substituirà 540 ml de clavegueram, 415 m de xarxa d’aigua potable i es soterraran els serveis aeris, entre d'altres. 
 

El carrer Barcelona des del carrer Nou fins al carrer Castella, en calçada única

 
Aquesta tardor han de començar les obres de reforma del carrer de Barcelona, en el tram del carrer Nou fins al carrer de Castella, que el convertiran en plataforma única. Aquesta és la previsió municipal. En tot cas els treballs s'iniciaran un cop acabada la reforma del carrer de Ricomà, que es va iniciar el mes d'abril.
 
En aquesta actuació es renovarà la xarxa d’aigua potable i un tram de clavegueram, es soterrarà la xarxa elèctrica aèria, els creuaments de Telefònica existents i s'incorporarà el tritub municipal per a les telecomunicacions. 
 
La nova secció del vial vindrà definida per una calçada de 3 a 4 m d’amplada amb llambordes de formigó de color cendra,que serà l’espai destinat al pas dels vehicles per garantir el pas per accedir als aparcaments i habitatges particulars i operacions de càrrega i descàrrega. 
 
L’espai destinat al vianant estarà format per dues voreres d’entre 1 m i 1,45 metres d’amplada i s’executaran amb un paviment de llambordes de formigó prefabricades de diferents colors, en funció del tram de carrer. Es combinaran dos colors al llarg de tot el carrer: el mediterrani i l’ivori, com ja es va fer en el tram del carrer de Corró entre el carrer de Torras i Bages i el carrer de les Minetes.
 
La superfície del tram del carrer a renovar és de 1.079 m2 i la longitud de 182 m linials. El pressupost és de 282.155,54 euros i es preveu que les obres es puguin fer en 5 mesos. 
 
Com en altres actuacions municipals, l'objectiu és millorar l'accessibilitat per al vianant, aconseguir un carrer amb qualitat, connectar el carrer amb la xarxa de carrers de calçada única del centre històric i, a través del carrer del Llorer, amb el carrer de Ricomà.
 
 

Cruïlla del carrer Torras i Bages amb el carrer Anselm Clavé

 
Estat actual
 
La cruïlla del carrer Torras i Bages amb el carrer Anselm Clavé és actualment el portal d’entrada a la illa de vianants de la ciutat pel seu costat nord.
Al tractar-se d’una zona important de comerç, té un moviment important de vianants, en totes les direccions i sentits. 
El carrer Torras i Bages és un dels eixos principals de circulació rodada del municipi i a la cruïlla amb el carrer Anselm Clavé es troba la porta d’accés a l’illa de vianants de la ciutat pel seu costat nord. Motiu pel qual el flux de circulació rodada és força alt.
 
Proposta d'actuació
 
Per tal de dotar d’accessibilitat a la zona i donada la impossibilitat d’eixamplar les voreres existents, es decideix la creació d’una plataforma única en tota la cruïlla, aixecant al paviment de la calçada a nivell amb el paviment de les voreres, amb la formació de remuntables (rampes) a calçada en cada enllaç de carrer.
Amb aquesta proposta s’aconsegueix crear un itinerari lineal i accessible per al vianant, es millora la visibilitat vehicle-vianant i es pacifica la velocitat de pas del vehicle.
La creació de remuntables comporta la formació de punts de recollida d’aigües nous a connectar a la xarxa de clavegueram existent.
S’incorpora el desplaçament del semàfors peatonals existents a la nova alineació de pas de vianants per a millorar la seva visibilitat, i es doten d'avisadors acústics per a vianants amb deficiència visual.
La present proposta de nova ordenació urbana és resultat de l’estudi de la zona en conjunt amb el Servei de Mobilitat i Via Pública municipal i Policia Local de Granollers.
 
Com podeu veure es tracta d'una millora en l'accessibilitat i mobilitat de la zona, ja què es tracta d'un espai de molta demanda vianant.
 
Les obres es van iniciar el passat dilluns dia 31 de juliol i es preveuen acabar aquest divendres dia 11 d'Agost.
 
El dimecres dia 9 d'Agost es tallarà al trànsit rodat el carrer Torras i Bages des del carrer Ponent, tornant a obrir aquest carrer a la tarda, com ja s'ha informat als veïns i usuaris a través del Servei de Mobilitat i Via Pública municipal.
 
Adjuntem els plànols del Projecte aprovat a on es reflecteix l'estat actual i la proposta que s'està executant.
 

Estat actual:

Proposta: