El Pla d’ordenació urbanística municipal

El Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) aposta per un creixement de Granollers compacte i sostenible. La seva vigència es preveu entre 16 i 20 anys i s’ha calculat per un horitzó de població de 70.000 habitants. El model de ciutat que proposa el POUM, que es començarà a aplicar durant el 2007, és clarament de contenció en la nova ocupació del sòl. Els criteris que han regit aquest important document són la reducció de la congestió urbana i de les tensions densificatòries del nucli urbà; l’actuació amb la màxima sensibilitat territorial en les transformacions de la classificació del sòl; la millora d’accessos; la dotació d’aparcaments; afavorir la implantació d’usos relacionats amb l’economia del coneixement; el reforç del paper de capitalitat comarcal i la millora de la sostenibilitat. Així, en la xarxa d’infraestructures proposades destaca, entre d’altres, el projecte d’integració de la via del tren i la construcció de tres nous ponts sobre el riu Congost.