Transició a la vida adulta

A Transició a la Vida Adulta hi accedeixen tots aquells alumnes que han assolit els objectius del seu currículum de l’ensenyament bàsic, a partir dels 16 anys.

+

Els programes de diversificació curricular  per a la transició a la vida adulta tenen per finalitat afavorir que els alumnes amb dificultat funcional vinculada a discapacitat intel.lectual adquireixin les habilitats funcionals que els possibilitin participar, de la manera més plena i autònoma possible, en els diversos contextos on es desenvoluparà la seva vida adulta.

El currículum permet desenvolupar les habilitats necessàries per portar a terme una vida com més autònoma millor.   Els continguts i objectius  s’engloben en cinc àmbits:  àmbit d’autonomia personal, àmbit d’integració social i comunitària, àmbit de formació, orientació personal, laboral i tutoria, àmbit de comunicació i llenguatge i àmbit matemàtic.

Els continguts acadèmics, els incloem dintre d’aquests tres àmbits, per tal  de continuar els processos d’aprenentatge més cognitius, que donen al jove més autonomia  alhora que és més valorat socialment.

Els aprenentatges tenen un caràcter totalment funcional. Es fan en l’entorn pròxim, amb materials propis de la vida adulta, i condicionats per les necessitats, capacitats i preferències de cada noi/a.