Com ens organitzem?

A l’escola hi trobem 5 edificis, l’edifici central està destinat a la part administrativa i de serveis. Els tres edificis docents estan formats per 8 aules, menjador, fisioteràpia, psicomotricitat, música, sala de jocs, aula de logopèdia, aula d’informàtica, patis … I un cinquè edifici on hi ha la piscina coberta, el gimnàs, l’aula de domèstic, una aula polivalent …

La distribució dels espais ens permet atendre la gran diversitat d’alumnes en quant a edats i discapacitats. A l’escola ens organitzem en quatre etapes: educació infantil, educació primària, educació secundària i educació post-obligatòria, amb el programa  de Transició a la vida adulta; etapes presidides pels principis de l’ensenyament comprensiu, atenció a la diversitat i ensenyament personalitzat.

La major part de l’alumnat pot seguir el currículum escolar adaptat, excepte els alumnes que presenten pluridiscapacitat i/o greus trastorns mentals.

L’atenció als alumnes amb pluridiscapacitat i amb problemes greus de salut, es fonamenta en l’Estimulació Basal, basat en la cura personal i en les activitats d’estimulació, relació i comunicació.

Els alumnes amb greu  trastorn dins de l’espectre autista, treballen els continguts de l’etapa corresponent, dins d’un marc molt estructurat d’espai i temps, donant una importància bàsica a la relació, la comunicació i amb els referents adults molt estables. A partir de primària i amb l’objectiu de facilitar la inclusió, s’intenta que aquests alumnes formin part d’un grup classe més escolar seguint, si s’escau, un programa individual.

La ratio de professors a l’ensenyament bàsic és de promig d’un professor per a cada sis alumnes, podent fer grups de tres fins a vuit alumnes, segons les necessitats educatives  i personals del grup; a l’etapa de transició a la vida adulta la ratio és d’un professor per a vuit alumnes.