Amb qui col·laborem

Atesa l’especificitat d’alguns trastorns que pateixen els nostres alumnes, és necessari que de forma continuada puguem disposar d’uns espais per a la coordinació, el suport, l’orientació i l’assessorament entre professionals que atenem als infants amb discapacitat, amb la finalitat d’establir pautes d’actuació conjuntes.

  • Equip d’Assessorament Psicopedagògic.  EAP
  • ONCE – BCN
  • Centre de desenvolupament infantil i d’atenció primerenca.  CDIAP
  • Federació catalana d’esports i lleure. ACELL
  • Discapacitat intelectual de Catalunya. DINCAT 
  • Centre d’Autonomia Personal UTAC-SÍRIUS
  • Centre de salut mental infantil i juvenil. CSMIJ
  • Centre de recursos educatius per a deficients auditius. CREDA
  • Altres serveis públics o privats (neuropediatres, psicòlegs, psiquiatres, logopedes, fisioterapeutes, monitors de lleure,……)