Observatori de gènere

L'Observatori de Gènere pretén ser una eina per detectar les desigualtats d'oportunitats existents entre homes i dones i servir com un instrument de canvi i transformació en les accions i polítiques municipals, amb l'objectiu d'assolir la igualtat real i efectiva de dones i homes.

Davant les diferents percepcions socials, algunes de les quals poden anar en sentit de no reconèixer aquestes desigualtats, les Administracions públiques, i especialment l'Administració local, tenen la responsabilitat de treballar tant per posar-les en evidència com per afavorir les condicions que permetin avançar cap a la plena igualtat.

L'Ajuntament de Granollers va posar en marxa en 2003 el Pla d'Igualtat d'Oportunitats Dona-Home que està en vigor. Dins d'aquest Pla, i reflectit en el Programa d'Actuació Municipal 2008-2011, està recollit l'establiment d'un Observatori de Gènere. Al llarg d’aquest període 2010-2011 es concretaran les accions per realitzar d’aquest observatori, que té com a objectius generals:  

  • posar en valor la presència real de les dones en la vida social del municipi i evidenciar les desigualtats de gènere; 
  • identificar les barreres a la igualtat efectiva entre dones i homes, 
  • i generar eines que permetin als planificadors i polítics municipals la implementació d’actuacions adreçades a la consecució de la igualtat efectiva entre dones i homes i al foment d’accions positives de participació de les dones en la vida pública local.

Pel que fa a l'Observatori de Violència de Gènere inclòs dins d'aquest observatori, durant el 2010 s'ha continuat treballant des del CIRD amb la base de dades existent, en coordinació amb la resta dels agents implicats i les persones professionals que hi treballen en el Protocol d’Atenció a Dones víctimes de la violència masclista.