Gestió Tributària

El Servei Municipal de Gestió Tributària està adscrit a la Direcció d'Hisenda.

Les principals funcions que desenvolupa el Servei de Gestió Tributària són:

 • la creació i el manteniment dels padrons dels tributs municipals
 • la inspecció de tributs, en règim de delegació de l'Agència Estatal
 • la gestió cadastral, en col·laboració amb la Direcció General del Cadastre
 • la pràctica de liquidacions
 • la resolució dels recursos administratius
 • la informació i l'assistència de les persones interessades

Així mateix gestiona els impostos municipals, les taxes i el preu públic següents:

 • Impost sobre béns immobles urbans i rústics
 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 • Impost sobre l'increment de terrenys
 • Impost sobre les activitats econòmiques
 • Expedients de contribucions especials
 • Taxa d'escombraries domiciliàries
 • Taxa de clavegueram
 • Taxa de guals
 • Taxa per aprofitament especials de domini públic local
 • Recollida i tractament de residus comercials


Contacte:

C. Sant Josep 7, 1a planta

08401 Granollers

Tel. 93 842 66 39

Horari d'atenció al públic: de 9 a 13.30 h