Pla català d'esport a l'escola

El Pla Català d’Esport a l’Escola és un programa que pretén potenciar la participació i la integració de l’alumnat a partir d’activitats físiques i esportives organitzades, sobretot, en horari extraescolar. A la nostra ciutat en formen part, actualment, 14 centres educatius.

Els objectius del Pla Català d’Esport són:

-         Incrementar la participació en activitats físiques i esportives en horari no lectiu de l’alumnat dels centres educatius de primària i de secundària, amb una incidència especial en el col·lectiu de noies.

-         Aprofitar el gran potencial educatiu i formatiu de les activitats físiques i esportives, cercant la participació per damunt de la competitivitat.

-         Potenciar la funció integradora i de cohesió social de l’esport escolar, facilitant l’accés de tot l’alumnat a la pràctica esportiva escolar.

-         Contribuir mitjançant la pràctica esportiva a la formació en valors com la tolerància, el respecte als altres i a les regles, la confiança en un mateix, l’esforç de superació, l’autocrítica, l’autonomia, la capacitat de decisió, l’autogestió, la cooperació, el treball en equip, entre d’altres.

-         Fomentar la pràctica regular d’activitats físiques i esportives i l’adquisició d’hàbits saludables que contribueixin a un millor benestar.

-         Formar joves en els valors ciutadans mitjançant la seva participació activa en la gestió de les associacions esportives escolars de nova creació.

-         Promoure l’ús social de a llengua catalana i potenciar-lo com element d’interacció i de cohesió social.

Cada centre educatiu que hi participa concreta l’oferta d’activitats en funció de la realitat del seu alumnat, tot i que també es poden organitzar, puntualment, activitats intercentres o activitats obertes a alumnat d’altres centres de la ciutat.

Centres que formen part del Pla Català d’Esport a l’Escola

 

Escola Fàtima

Escola Lledoner

Escola Salvador Espriu

Escola Mestres Montaña

Escola Ponent

Escola Pau Vila

Escola Municipal Salvador Llobet

Escola Granullarius

Escola Pia de Granollers

CC Jardí

Institut Cumella

Institut Carles Vallbona

Institut Celestí Bellera

Institut EMT