Pla Director de Cooperació al Desenvolupament

El Ple Municipal de gener ha aprovat el Pla Director de Cooperació Municipal de Granollers (PDCM) 2017-2020, fruit de la revisió de l'anterior Pla (2011-2015), que ha guiat les polítiques municipals en la matèria i del qual s'han recollit continguts que a causa de la crisi no van poder-se dur a terme. El Pla Director de Cooperació inicial va ser aprovat pel Ple del dia 27 de setembre de 2011 i publicat, amb caràcter definitiu, en el BOP del dia 23 de desembre de 2011.

En l'elaboració del nou Pla hi han participat integrants del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat (CMCS), format per grups municipals i entitats.