Normativa d'ús

Instrucció de les condicions d'ús de Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau

CAPÍTOL I – Disposicions generals

Article 1r. Descripció de l'equipament

1.1. Ubicació

Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau és un equipament de l’Ajuntament de Granollers, ubicat al carrer del Rec núm.19 de Granollers, en la finca cedida a per la família Jonch–Sampere, destinat a promoure la cultura de la pau i la no-violència com a filosofia de vida entre tota la ciutadania.

1.2. Distribució d'espais

L’equipament es distribueix en els espais següents:

*Interiors

a) Planta baixa: espai polivalent, espai de relació, punt d'atenció al públic i despatx de tècniques i tècnics

b) Primera planta: espai de diàleg (resolució de conflictes), sala de reunió i despatx de tècniques i tècnics

c) Segona planta: espais de lectura

d) Soterrani: espai de documentació

*Exteriors

e) Terrassa de la primera planta

f) Jardí

Article 2n. Objectius generals i específics de Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau

2.1. L'objectiu general és el foment de la cultura de la pau en tots els aspectes de la vida ciutadana. Partint del plantejament que, sense igualtat d'oportunitats ni justícia social, no pot haver pau ni convivència, Can Jonch vol esdevenir un model de relació i treball conjunt a favor de la pau quotidiana i la convivència.

2.2. Els objectius específics del centre són:

a) Donar suport i adherir-se a campanyes que afavoreixin la pau, el desarmament, els drets humans i la superació de la injustícia i l'explotació.

b) Promoure les vies pacífiques en la resolució de conflictes.

c) Millorar la convivència ciutadana, incidint en la cultura de la pau com a mètode de gestió i resolució de conflictes, com també fomentar la participació activa de les persones en la recerca de solucions més satisfactòries.

d) Dotar les escoles de recursos per afavorir el foment de la cultura de pau.

e) Participar activament en les xarxes de municipis europees i mundials que aposten per la defensa dels drets humans i la construcció de la pau.

f) Establir coordinació i canals de comunicació amb les entitats de la ciutat que afavoreixen la cultura de la pau.

g) Col·laborar en el foment de projectes de sensibilització i de cooperació vinculats a la defensa dels drets humans i a la superació de les injustícies.

h) Fomentar el treball conjunt amb els diferents serveis municipals, especialment els relacionats amb educació, medi ambient, urbanisme, serveis socials…, que tinguin com a objectiu la cultura de la pau.

Article 3r - Funcions de Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau

3.1. La difusió i el foment de la cultura de la pau, i l'educació i la sensibilització de ciutadanes i ciutadans.

3.2. La recerca i la difusió de la memòria històrica.

3.3. El suport a organitzacions, iniciatives, campanyes i activitats compreses en la construcció i el manteniment de la pau.

3.4. La promoció de vies pacífiques per a la resolució de conflictes

3.5. L'establiment de relacions amb institucions i xarxes supralocals que persegueixin els mateixos objectius que el centre, i la participació activa en les accions i campanyes que acordin.

Article 4t. Gestió de Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau

L'activitat que es deriva de l’article 1 és assumida com a pròpia per l'Ajuntament, en tant que administració més propera a ciutadans i ciutadanes.

Article 5è. Òrgan de coordinació. La Comissió de coordinació de centre

5.1. Finalitat

La Comissió de Coordinació és l'espai comú a les entitats residents i l'equip tècnic de Can Jonch, i té la finalitat de presentar propostes d’activitats que es realitzin al centre, ja siguin derivades de la programació municipal, de les entitats o de programes conjunts que es puguin generar.

5.2. Composició

a) La seva composició serà aprovada per acord de la Junta de Govern Local i podrà ser modificada pel mateix òrgan, a fi d’acollir entitats relacionades amb els diferents àmbits temàtics de Can Jonch: construcció i educació per la pau, drets humans, cooperació i solidaritat, convivència i resolució de conflictes i recuperació de la memòria històrica.

b) La seva composició inicial serà:

- 4 representants membres d’entitats dels diferents àmbits temàtics de Can Jonch.

- El/la regidor/a de Participació, Cooperació i Drets de la persona

- 2 tècnics/ques de l’equipament, un/a dels/de les quals assumirà les funcions de secretari.

c) El nombre màxim de membres de la comissió serà de 10.

5.3. Presidència de la Comissió

La Comissió serà presidida pel/per la regidor/a de Participació, Cooperació i Drets de la persona.

5.4. Durada del càrrec

Els membres representants de les entitats es renovaran anualment.

5.5. Periodicitat de les reunions

La comissió es reunirà de manera ordinària un mínim de tres cops l'any i de forma extraordinària quan ho estimin convenient els responsables de la gestió o quan ho sol·liciti formalment algun membre.

5.6. Funcions

Seran funcions de la comissió:

a) Participar en la programació de Can Jonch, presentant propostes de programació i de dinamització de l'equipament, de forma coordinada amb l'equip tècnic del centre.

b) Participar en la valoració anual de la gestió i funcionament de l'equipament com a base per a la millora de la gestió,

Article 6è. Òrgan d'assessorament. El Consell Assessor de Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau

El Consell Assessor de Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau, com a òrgan d’assessorament de la programació, és regulat pel seu propi reglament, el qual, juntament amb la seva composició, va ser aprovat pel plenari de l'Ajuntament el dia 25 d’octubre de 2008 i publicat en el BOP núm. 8 del dia 9 de gener de 2009 .

Article 7è. Recursos humans del Centre

Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau disposarà del personal i equip tècnic necessari per a portar a terme les funcions de l’equipament.

Article 8è. Horari de funcionament de l’equipament

8.1. Els horaris d'atenció al públic seran determinats anualment per resolució del/de la regidor/regidora delegat/delegada. En defecte de resolució explícita, l’horari d’atenció al públic serà dimarts- dimecres i dijous, de 18 a 20 hores.

8.2. Durant la Setmana Santa, el mes d'agost i totes les vacances de Nadal el centre romandrà tancat al públic.

8.3. Excepcionalment, els caps de setmana funcionarà per atendre demandes diverses.

Article 9è. Difusió de la seva activitat

Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau publicitarà la seva seu i activitats, tal com ho acordin els òrgans de govern municipals i de manera coordinada amb el servei de l’Ajuntament que supervisi la imatge corporativa.

CAPÍTOL II. Procediment per a la cessió d'espais

Article 10è. Equipament al servei de ciutadans i ciutadanes

Com a equipament de titularitat pública, Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau restarà a disposició del conjunt de ciutadans i ciutadanes interessats en la memòria històrica, la cultura de pau, la defensa dels drets humans, la cooperació i la solidaritat, i la resolució pacífica de conflictes, i alhora per donar servei a les entitats i associacions sense afany de lucre de Granollers que treballin en aquests àmbits.

Article 11è. Entitats residents a Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau

a) Poden sol·licitar ser entitats residents de l’equipament, les que prèviament estiguin inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i que treballin en les línies d’actuació de Can Jonch.

b) El Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat té la seu a Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau. Les entitats que formen part del Consell, independentment de si disposen local propi al municipi, gaudiran de la consideració d'entitats residents a l’equipament.

Article 12è. Espais interiors objecte de cessió

12.1. Els espais interiors de Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau objecte de cessió són els següents:

a) Planta baixa: espai polivalent i espai de relació

b) Primera planta: espai de diàleg i sala de reunió

c) Soterrani: espai de documentació

Article 13è. Usos previstos per a cada espai i tipologia d'ús

13.1. Espais disponibles amb caràcter general i usos previstos

a) Sala polivalent de la planta baixa: exposicions, conferències, projeccions audivisuals, presentacions de llibres, reunions... amb un aforament màxim de 50 persones assegudes.

b) Espai de relació de la planta baixa: reunions i activitats complementàries de les activitats de la sala d'actes, amb un aforament màxim de 25 persones.

c) Sala de reunió de la primera planta: reunions, amb un aforament màxim de 10 persones.

13.2. Espais disponibles amb caràcter restrictiu i usos previstos

Els espais següents estan disponibles per a ús municipal i de les entitats residents:

d) Espai de diàleg de la primera planta: reunions amb un aforament màxim de 6 persones.

e) Espai de documentació dels soterrani: només a grups acompanyats de monitor, i amb un aforament màxim de 7 persones.

f) Terrassa de la primera planta: només a activitats complementàries, i per a un màxim de 50 persones.

g) Jardí: activitats musicals, poètiques, teatrals de petit format.

13.3. Usos no previstos en l'equipament

L'equipament no es cedirà, ni a particulars ni a entitats, per a activitats que no estiguin relacionades amb els objectius del centre.

Article 14è. Procediment de sol·licitud d'espais

14.1. Criteris generals

a) Amb caràcter general, totes les sol·licituds per a la cessió d’espais de Can Jonch. Centre de Cultura s’hauran de fer per escrit amb una anticipació mínima de 15 dies naturals.

14.2. Sol·licituds internes

a) Les sol·licituds internes d’espais per part de serveis de l’Ajuntament es faran per escrit via APQS, deixant clar:

-Servei de l’Ajuntament que realitza la petició

-Persona o persones responsables de dur a terme l’activitat (nom i cognoms i telèfon i càrrec)

-Espai que es sol·licita

-Horari de l'activitat

-Tipus d'activitat

-Nombre de participants

-Si hi ha preu d'inscripció de l'activitat

-Necessitats tècniques

b) L’equipament disposa d’uns recursos tècnics determinats. Qualsevol altre recurs que necessiti el servei demandant, serà a càrrec seu.

14.3. Sol·licituds externes

Les sol·licituds per a la cessió d'espais de Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau s'hauran de fer per escrit mitjançant el formulari corresponent, que s'annexa a les instruccions de funcionament, d'acord amb el mecanisme següent:

a) Les entitats residents al centre i les administracions amb les quals l'Ajuntament manté convenis de col·laboració per a l'acompliment dels objectius i funcions del centre podran fer la sol·licitud directament.

b) Les entitats que tinguin número de Registre Municipal d'Entitats, amb interlocució en altres serveis municipals (educatives, culturals, etc.), cursaran la sol·licitud corresponent a l'OAC, la qual serà tramesa al servei de referència, que la convertirà en petició de l'espai via APQS.

c) Les entitats amb seu en altres municipis i les persones físiques cursaran la sol·licitud a l'OAC, que la trametrà a Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau.

14.4. Criteris d'aprovació

Per a l'aprovació de les sol·licituds es tindran en compte els criteris següents:

14.4.1. Amb caràcter general

a) L'anticipació mínima dels 15 dies naturals.

b) Que l'activitat sol·licitada respongui als objectius i les funcions determinades en aquestes instruccions (articles 2 i 3).

c) Les entitats residents del centre i els serveis municipals de la mateixa àrea municipal a la qual pertany Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau, tindran prioritat davant d’una sol·licitud on es demani un mateix espai i horari, tret que s'hagués autoritzat prèviament per escrit l'activitat.

d) L'ordre d’arribada de la sol·licitud.

e) El pagament previ de l'Ordenança fiscal que es determini, si s'escau.

f) El respecte als usos determinats a l'article 13.

14.4.2. Amb caràcter específic

e) En el cas de sol·licituds de persones físiques, es motivarà la seva aprovació a partir de l'informe del responsable del Servei de Participació i Relacions Ciutadanes, que haurà de justificar l'interès de l'activitat.

Article 15è. Condicions d'ús i neteja

a) L'entitat i/o persona responsable de l'activitat té la responsabilitat de mantenir les instal·lacions en el mateix estat d’ordre i d’higiene en què es trobaven abans d'utilitzar-les. És per això que assumiran el cost de qualsevol desperfecte ocasionat en els espais o material que hi hagi, com també de la desaparició de material. Així mateix, hauran de respectar i mantenir en perfecte estat totes les instal·lacions.

b) Can Jonch disposa de papereres de reciclatge (envasos, rebuig..) per a dipositar els residus que es generin durant les activitats realitzades.

c) S’hauran de respectar els aforaments de cada espai que es cedeixi, el control dels quals serà responsabilitat de qui hagi obtingut l’autorització per al seu ús.

d) En cas d'incompliment de la normativa per part de qualsevol entitat o persona, es reserva el dret de denegar-li posteriors sol·licituds d'ús de l'equipament.

Article 16è. Queixes sobre el funcionament de l'equipament

Les possibles queixes sobre el funcionament de Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau es vehicularan a través del programa de Peticions, Queixes i Suggeriments de l’Ajuntament, i seran ateses pel responsable del Servei de Participació i Relacions Ciutadanes.

CAPÍTOL III. Règim jurídic i procediment administratiu

Article 17è. Preus dels serveis i d’ús de les sales de l’equipament

Els diferents preus públics per a la utilització de l’equipament i per a la prestació de serveis de fotocopiadora, impressions etc., seran aprovats anualment per l'Ajuntament mitjançant la corresponent Ordenança Fiscal.

Article 18è. Marc legal i jurisdicció competent

18.1. En tot allò no previst explícitament en la instrucció present, seran d'aplicació la Ley 30/1992,de 26 de novembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en la redacció configurada per la Ley 4/1999, de 13 de gener i posteriors, i per altres disposicions d'àmbit estatal, com també la Ley 7/ 1985, reguladora de les Bases del Régimen Local.

18.2. En tot cas, serà igualment d'aplicació la normativa aprovada per la Generalitat de Catalunya, que afecti el Règim Jurídic i el Procediment Administratiu dels ens locals.

18.3. Les actuacions municipals en l'àmbit de l'equipament seran recurribles davant la jurisdicció contenciosa administrativa, després d'haver presentat prèviament recurs de reposició davant l'Ajuntament.

CAPÍTOL IV.- Coordinació amb els serveis municipals i relacions amb altres administracions

Article 19è. Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau es coordinarà amb la resta de serveis municipals que intervinguin en les matèries descrites a l'article 2, com també en totes aquelles actuacions transversals per a les quals calgui la seva col·laboració.

Article 20è. L’Ajuntament de Granollers podrà establir convenis de col·laboració amb d’altres administracions públiques, entitats privades, empreses, etc., i acollir-se als ajuts o subvencions que puguin ajudar a desenvolupar les funcions assignades a Can Jonch. Centre de Cultura  per la Pau.