Contra la desaparició del Consell Català del Foment de la Pau, la Confederació Catalana d'ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament presenta al·legacions a la Llei Ómnibus

Barcelona, 10 de juny de 2011.

Segons la Confederació argumenta, la supressió del Consell Català del Foment de la Pau representa un clar retrocés en relació a la promoció de la Pau a Catalunya, i que no és justificada ni compatible la seva proposta de supressió ja que el Consell, adscrit a l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, no genera cap cost econòmic a la Generalitat perquè els seus membres no estan remunerats.

La proposta de Modificació que fa el Govern afecta als articles que fan referència a la naturalesa, funcions, composició, organització i funcionament del Consell mateix, que com a òrgan consultiu i de participació de la societat de Catalunya que és, tal com justifica la Confederació la seva finalitat de promoure el foment de la pau en les activitats de l'Administració de la Generalitat i dels ens locals en aquest àmbit com la seva àmplia heterogeneïtat de participacions que té, quedarien greument afectades i condicionades.

Les al·legacions de la Confederació Catalana d'ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament contra l'avantprojecte de Llei de Simplificacions, d'Agilitat i Reestructuració Administrativa i de Promoció de l'Activitat Econòmica han estat interposades al Gabinet Jurídic de la Generalitat.

Confederació Catalana d'ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament demana que es restauri i es deixi vigent el Consell Català del Foment de la Pau1, com també que es deixi sense efecte la Modificació de la Llei 21/2003 del 4 de juliol, de Foment de la Pau que el Govern de la Generalitat proposa en la Llei Ómnibus.

 

 

Marina Perejuan - Secretaria tècnica FCONGPau; Telf. 93. 442. 28. 35

1. El Consell Català de Foment de la Pau està integrat per les persones titulars, designades o representants de : els departaments de Vicepresidència, Interior, Relacions Institucionals i Participació, Justícia i Educació de la Generalitat de Catalunya, l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, els grups parlamentaris presents al Parlament de Catalunya, la Federació Catalana d'ONG per la Pau ( amb representants per a cinc de les vocalies), el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, El Consell Interuniversitari de Catalunya, El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, el Centre UNESCO de Catalunya, el Consell Escolar de Catalunya, la Fundació CIDOB i cinc persones expertes en l'àmbit de la cultura de la pau.