Fons patrimonials

En aquesta pàgina, us presentem 7 fons documentals de l'Arxiu Municipal de Granollers (AMGr) fruit de donacions de particulars. La més recent, ingressada el mes de setembre de 2018, és una donació de la família Altimira Cladellas d'especial relleu per a la història local. Us presentem, doncs, aquest fons patrimonial de l'AMGr, juntament amb els de Can Bruniquer, Can Travé, Can Gorgui, Mas Buscas. Mas Torrents i Can Clapés.

+
Capbreu de Sant Miquel de la parròquia de Sant Esteve de Granollers (1579-1822) / Fons Família Altimira Cladellas / AMGr

En total, els Fons patrimonials de l'AMGr apleguen més de 3 m lineals de documents textuals dels segles XIII al XX.

La documentació d'aquests fons ens ajuda a conèixer millor diferents esdeveniments de Granollers i rodalia.

El Fons Família Altimira Cladellas

La donació dels germans Altimira Cladellas -el primer fons patrimonial provinent de Palou- són documents diversos, dels segles XIII-XX. Es tracta de documentació dels anys 1209-1983, de rellevant valor històric, patrimonial i cultural, que ens ajuda al coneixement dels masos de Palou i, de la història de Granollers, municipi al qual es va agregar l’antic poble de Palou, l’any 1928.

Aquesta documentació s'havia conservat a la masia de Can Plantada de Palou, on aquesta família ha exercit de masovera durant els darrers segles.

Els fons Can Bruniquer, Can Travé, Can Gorgui, Mas Buscas, Mas Torrents i Can Clapés

La documentació de Can Bruniquer correspon al període 1400-1740 i ajuda a conèixer la vida quotidiana d'una família de mercaders: s'hi pot resseguir el seu ascens social en testaments, vendes, plets, etc.

Dels anys 1537-1649, tenim la documentació de Can Travé, de compravenda de diversos masos, que permet estudiar els diferents sistemes de possessió de terres.

La documentació de Can Gorgui, de 1575 a 1900, és un fons important per conèixer diferents professions de l'època moderna, com la de corredors d’orella, d’extracció de minerals, impressors reials i llibreters o farmacèutics. També és molt interessant per estudiar relacions matrimonials de l'època.

La del Mas Buscas (1560-1814) correspon al patrimoni i a les activitats econòmiques de la família Buscas, després, Figaró; més endavant, Paxau i, finalment, Bas.

La documentació del Mas Torrents (1592-1815) també ens deixa entreveure la vida quotidiana d'un mas de l'època moderna amb els testaments, vendes, plets, etc.

I la de Can Clapés està emmarcada entre els anys 1703 i 1904. Es tracta de documentació d'una família de notaris de l'època moderna.

Més informació

Tot seguit, les descripcions de cada un d'aquests fons i un catàleg conjunt, per facilitar-vos la consulta:

Per accedir als documents, contacteu amb l’Arxiu Municipal de Granollers (c. de Sant Josep, 7, tels. 93 842 67 37 i 93 842 67 62 a/e: arxiu@granollers.cat.