SUD’EAU-2

Capitalització i extensió de l’aplicació de la gestió local sostenible i participativa de l’aigua i els rius al SUDOE (Sud-oest europeu).

Sud'eau-2 SUDOE UE

El projecte Sud'eau-2 pretén implicar les entitats locals i regionals en la gestió sostenible de l'aigua i dels rius, així com en l'aplicació local de les directrius i mesures dels plans hidrològics de les conques dels rius, i capitalitzar, millorar i donar continuïtat a la utilització de metodologies i eines comunes creades en el projecte Sud'eau.

Per afrontar aquest repte, els objectius definits són:
- Analitzar o seleccionar i millorar les metodologies i eines comunes de gestió local i regional sostenible de l’aigua i els rius generades en el projecte Sud’Eau i en altres actuacions mitjançant la cooperació transnacional, per transferir-les i capitalitzar-les a altres conques de l’espai Sudoe.
- Capitalitzar quantitativament i qualitativament les metodologies anteriors. Desenvolupar experiències locals en nous territoris i experiències de subconques d’àmbit supramunicipal i regional.
- Difondre els resultats de les experiències i les eines en l’espai Sudoe, per assegurar la transferibilitat i capitalització (mainstreaming) dels estudis i plans realitzats (del projecte present i de l’anterior), així com altres operacions relacionades que aporten els nous beneficiaris.
- Generar, a l’espai Sudoe, una xarxa d’entitats per una gestió sostenible de l’aigua amb capacitat de generar propostes i incidir en les polítiques institucionals, i posar les bases per a la creació d’un clúster de l’aigua.

Els resultats previstos del projecte són:
- Selecció, millora i desenvolupament de metodologies i eines locals i regionals comunes de gestió sostenible de l’aigua i dels rius a partir de les eines i metodologies anteriors.
- Desenvolupament de 16 experiències participatives de referència de gestió local sostenible de l’aigua i del territori fluvial a totes les regions participants, en municipis i subconques.
- Desenvolupament i obtenció d’una eina comuna: “Guia metodològica “ en suport paper i en suport informàtic.
- Publicitat a partir de 4 butlletins d’informació, seminaris de difusió i la creació d’un clúster Sudoe.

El projecte Sud’eau-2 és desenvolupat conjuntament per 13 organismes europeus (8 socis que en formen part i 5 en són beneficiaris). S’hi ha destinat un pressupost general de 1.395.420 € (a Granollers, 191.228 €).

Els 8 organismes socis són:
CRANA (Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra), coordinador
Gobierno de Cantabria. Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Ajuntament de Vielha e Mijaran
Ajuntament de Granollers
ECODES - Fundación ECOLOGÍA Y DESARROLLO
SMEAG – Syndicat Mixte d’études et d’aménagement de la Garonne (França)
EPIDOR. Etablissement public Territorial du Bassin de la Dordogne (França)
CMP - Câmara Municipal de Penafiel (Portugal)

I els 5 beneficiaris:
Aragon. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
GOBIERNO DE NAVARRA.
Comarca del Matarraña/Matarranya
CONSELH GENERAU D’ARAN
AEAG - Agence de l’Eau Adour Garonne (França)

Els serveis tècnics de l'Ajuntament que treballen en el projecte són:
Servei de Processos Estratègics i Programació, el Servei de Medi Ambient i Espais Verds i el Servei de Comunicació