Indicadors

Granollers 

 

Amb una població cada vegada menys rural, les ciutats són espais on queden reflectits els reptes globals (crisi de persones refugiades, violència, crisi econòmica, pobresa, etc.). Així, les ciutats estan interconnectades amb el món, i són actors clau per assolir un desenvolupament sostenible i inclusiu.

A més, les ciutats són fonamentals pel compliment de l'Agenda 2030 que es defineix per l'assoliment del desenvolupament social, econòmic, ambiental, polític i cultural. El seu objectiu doncs, serà crear espais d'innovació social i tecnològica que permetin generar oportunitats i afrontar col·lectivament la millora de les condicions de vida de la ciutadania.

Una eina per conèixer el punt de partida i identificar les necessitats de la ciutadania són els indicadors:

 

 

DADES DEMOGRÀFIQUES

Població

Mitjana d'edat

Taxa de natalitat

Taxa de mortalitat

Taxa de fecunditat

Saldo migratori

 

EXTENSIÓ

 14.9 km2

 

ALTITUD

Altitud 145m

Altitud màxima 214m

Altitud mínima 88m

 


SITUACIÓ

Coordenada longitud:

2.287156

Coordenada latitud:

41.607947

 

 

 

El desenvolupament de les persones

 

BENESTAR i COHESIÓ SOCIAL

Pla de Xoc

Dependència senil

Dependència juvenil

Dependència global

Nombre de persones que reben pensions contributives per sexe

Nombre de persones que reben la Renda Mínima d'Inserció

Persones beneficiàries d'un Pla Individual d'Atenció

Taxa de no graduats en ESO

Nombre de places en centres de dia

Persones ateses pels serveis socials

 

 

EDUCACIÓ

Matrícules educació infantil i primària, per sexe i naturalesa del centre educatiu

Matrícules educació secundària obligatòria i batxillerat per sexe i naturalesa del centre eductiu

Matrícules a FP segons sexe, àrea i naturalesa del centre educatiu

Inversió en formació per a joves sense ESO

Ajuts escolars

Atur per edat i nivell formatiu

 

 

 

HABITATGE

Intensitat d'urbanització

Contractes de lloguer

Preu mitjà del lloguer

Preu m2 habitatges de nova construcció

Habitatges iniciats i acabats

Execucions hipotecàries

Ajuts a l'habitatge

Distribució d'habitatges buits

 

 

IGUALTAT DE GÈNERE

Població activa per sexe

Població aturada per sexe

Marc jurídic d'igualtat

Usos del temps

Import mitjà de les pensions contributives per sexe

Contractació per tipologia i sexe

Dades violència de gènere

 


El desenvolupament econòmic

 

ACTIVITAT ECONÒMICA

Producte Interior Brut

Creixement del PIB per habitant

Renda per càpita

Productivitat

Facturació de les empreses i empleats

Bancs i caixes

Pes dels sectors econòmics respecte el PIB

Anàlisi de les compres amb targeta (TPV Banc Sabadell)

 

INFRAESTRUCTURES

Dades dels polígons

 

 

TREBALL

Població activa, per edat i sexe

Taxa d'atur

Persones aturades per grups d'edat i sexe

Atur per durada de la demanda

Atur per subgrup d'ocupació

 

Governança i cultura de la pau

 

TREBALL EN XARXA

Entitats i associacions 

 

PARTICIPACIÓ

 Resultats electorals

 

TRANSPARÈNCIA

Indicadors de transparència

Pressupost municipal


El desenvolupament medi ambiental pel planeta

 

RECURSOS HÍDRICS

Consum d'aigua per habitant

 

 

CONSUM I PRODUCCIÓ RESPONSABLES

Consum dels equipaments municipals (aigua, electricitat i gas)

Consum energètic

Mitjanes mensuals de qualitat de l'aire

Generació de residus per habitant 

Emissions de CO2 per habitant

        

CIUTATS SOSTENIBLES

PM10

Equipaments públics

Índex de motorització

Taxa de recollida selectiva

Arbrat públic

 Usuaris de transport públic

ICQA (Índex Català de Qualitat de l'Aire)

  

La cultura, pilar pel desenvolupament

 

ROCA UMBERT, FÀBRICA DE LES ARTS

Residències

Usos

Treballadors

Activitats i sessions

Volum de negoci

 

BIBLIOTEQUES

Préstecs i usos

 

CULTURA i LLEURE

Beques esportives i de lleure 

 

Granollers en 34 dades