II Pla estratègic de Granollers

Fase actual del II Pla estratègic de Granollers

El document propositiu del II Pla estratègic de Granollers es va aprovar el juny de 2010. El Pla estratègic té com a finalitat identificar els reptes i desenvolupar una estratègia compartida entre els actors econòmics, socials i institucionals i els principals sectors de la ciutadania de Granollers. En el document es recull el model de ciutat que volem i es fan constar els vuit valors que han de presidir el desenvolupament de la ciutat, les dotze estratègies i els quaranta-set projectes d’actuació que es van arribar a concretar.

Des que es va aprovar fins al març de 2011, es van definir els compromisos d’acció de l’organització del Pla estratègic d’aquesta nova etapa d’impuls i seguiment, i s’hi identificaren els 12 projectes que inicialment s’havien d’impulsar. Tot això quedava recollit en la publicació del II Pla estratègic de Granollers (llibre verd).

Un cop iniciada aquesta nova fase, el Consell Directiu va considerar necessari realitzar una repriorització i es van seleccionar 4 projectes segons els criteris de viabilitat econòmica i tècnica. En aquesta darrera selecció, realitzada el primer semestre del 2012, els projectes més valorats varen resultar:

- Foment de l’activitat empresarial innovadora
- Adequació dels serveis sanitaris públics a les necessitats creixents de la població
- Adequació de l’oferta de serveis d’atenció social a les noves necessitats
-
 Desenvolupament dels estudis professionals en coordinació amb les empreses de la comarca

Es van constituir quatre comissions escollides per a cadascun dels projectes, amb un total de 15 o 16 membres per comissió, codirigides per una persona externa a l’ajuntament i pel mateix coordinador del II Pla estratègic de Granollers. Les comissions van actualitzar i redefinir els termes generals de les activitats per concretar en cada projecte. Naturalment, per l’heterogeneïtat de continguts i la complexitat dels projectes, el resultat obtingut del treball de les comissions va ser divers, de manera que també ho és la seva evolució.

Els projectes es van iniciar en el moment de concreció de la proposta i quan hi va existir disponibilitat econòmica per poder desenvolupar-los. Per tant, el recorregut i la fase d’elaboració en la que es troben cada un d’ells és diferent. Aquests projectes s’han concretat en els següents títols respectivament.

1. Pla de Projecció exterior
2. RAP Can Bassa
3. Punt del Voluntariat
4. Projecte Baula

A continuació es fa un resum de l’estat actual de cadascun d’ells:

Foment de l’activitat empresarial innovadora

L’Ajuntament de Granollers, en col·laboració amb la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona, desenvolupa un Pla de projecció exterior basat en les prioritats del Pla estratègic de la ciutat, que pretén alinear la política de projecció internacional amb l'estratègia global de la ciutat.

El Pla de projecció exterior aprofundeix en la detecció de les oportunitats i les fortaleses presents a la ciutat, i els reptes que ha d'afrontar per potenciar l'acció internacional de l'Ajuntament i dels agents locals. El Pla ha d'articular, orientar i reforçar actuacions, en sintonia amb les directrius Europa 2020, de manera que posicioni Granollers com una ciutat mitjana vinculada a l’àrea de Barcelona. A partir de les línies d'acció en economia innovadora, Granollers ha de tenir un avantatge competitiu a l’hora d’accedir a programes i a finançament europeu, i s’hi ha d’impulsar el desenvolupament econòmic local.

El Pla s'alinearà amb altres iniciatives d’àmbit nacional i supranacional que facilitin la creació de sinergies i aliances amb altres ciutats de característiques i interessos similars. S’haurà d’aconseguir una acció internacional integrada entre les diferents unitats de l'Ajuntament i de la societat civil, que habitualment desenvolupen activitats relacionades amb la internacionalització.

Els principals elements sectorials identificats són, entre altres: cultura de la pau; esport; comerç, empresa i turisme; ciutat educadora i intel·ligent; iniciatives culturals; i salut i atenció a les persones. Tanmateix, aborda elements transversals rellevants com són el Circuit de Barcelona - Catalunya, els municipis de la C-17, els projectes europeus i la cooperació internacional i les xarxes transnacionals.

El Pla es va aprovar el novembre de 2014 i es concreta en 19 projectes agrupats en tres eixos amb l’objectiu de generar sinergies i per cada eix s’identifiquen els objectius estratègics que estableixen els reptes que es volen assolir.

  Eix 1: Salut, medi ambient i esport
  - Fer de Granollers un referent de la recerca aplicada a la salut i l'esport.
  - Posar en valor i promoure a nivell internacional el caràcter esportiu de la ciutat i l’excel·lència en determinats esports.
  - Ser una referència internacional en medi ambient.

  Eix 2: Economia i empresa
  - Augmentar l’impacte del Circuit de Barcelona-Catalunya en el desenvolupament i posicionament de Granollers
  - Millorar el grau d’atractivitat empresarial del territori a nivell internacional
  - Augmentar els fluxos comercials i turístics de l’exterior.

  Eix 3: Cultura i educació
  - Potenciar la ciutat com a centre d’iniciatives culturals d’àmbit internacional.
  - Reforçar l’oferta educativa vinculada a la internacionalització.
  - Consolidar el posicionament exterior i internacional de Granollers com a ciutat constructora de pau
  - Reforçar el posicionament internacional de Granollers com a ciutat educadora
  - Estimular l'obertura de la ciutadania cap a l'exterior i cap als temes internacionals.

Adequar els serveis sanitaris públics a les necessitats creixents de la població

Antecedents i justificació: El projecte respon a la necessitat de retornar poder i coresponsabilitat a la ciutadania de Granollers en la gestió i la cura de la salut individual i de la comunitat, mitjançant processos d’educació activa i participativa. Persegueix l’apoderament dels/les ciutadans/nes, a fi que exerceixin la condició de ciutadania de forma activa (que implica l’assumpció i acompliment de drets i deures i exercir-los activament), a partir d’un procés d’adquisició activa de coneixement i expertesa en la gestió dels aspectes relacionats amb la salut individual i la salut col·lectiva. El projecte incorpora la consideració d’un reconeixement explícit, a les persones involucrades, sobre la ciutadania activa i l’expertesa en salut.

Els valors a posar en joc i fomentar amb aquest projecte són els propis de la ciutadania activa: responsabilitat i participació, tolerància i solidaritat, coneixement i llibertat, autonomia i esperit crític, igualtat i pluralisme.

Els objectius específics són: produir de forma progressiva processos d’alfabetització crítica en salut, en diferents grups seleccionats de ciutadans/es, i incentivar la generació, per part d’aquestes persones, de propostes de disseminació del coneixement crític adquirit i d’accions per provocar canvis en els determinants socials i en la salut de la ciutadania de Granollers.

La població destinatària és tota la ciutadania de Granollers. Per raons de rendiment i impacte socials, es proposa intervenir sobre grups de persones en base a similituds sociodemogràfiques (per exemple: grups de persones que es trobin en una etapa transicional del seu cicle vital adolescents-joves, dones embarassades, o bé, persones en període de transició cap a la jubilació-). També es proposa treballar amb grups de veïns/es sobre una base territorial de proximitat (taules de barri).

El procés d’alfabetització crítica proposat s’abordarà utilitzant com a model conceptual de partida el model dels Determinants Socials de la Salut, propugnat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). S’utilitzaran com a tècnica pedagògica els Tallers d’Investigació-Acció Participativa (IAP). Per testar la bondat d’aquesta metodologia IAP es planteja la realització d’una prova pilot mitjançant un Taller d’IAP, de 10-12 mesos de durada, sobre salut, a un grup d’adolescents-joves, seleccionats en base a criteris d’oportunitat, proactivitat, representativitat i potencial d’incidència en la seva comunitat. Es considera adient realitza-la dins l’àmbit educatiu i en un barri amb bona delimitació territorial i social. D’acord amb aquests criteris es va decidir realitzar la prova pilot amb un grup d’alumnes de 4t. d’ESO de l’Institut Celestí Bellera i un grup de control a l’Institut Antoni Cumella, procés que està actualment en execució.

Amb els tallers d’IAP es planteja aconseguir dos tipus de resultats.
A curt termini: construcció de capacitats i desenvolupament de competències, actituds i consciència crítica en les persones participants en les accions d’IAP; i producció d’iniciatives orientades a l’assoliment de canvis positius en relació amb la salut de la Comunitat, sorgides des dels grups de ciutadans/es involucrats/des en el procés d’alfabetització crítica.
I a llarg termini: Impacte mesurable de la intervenció en termes de guanys en salut a nivell local.

Adequació de l’oferta de serveis d’atenció social a les noves necessitats

Els treballs de la Comissió van definir un acord unànime pel qual el fil conductor d’aquest projecte hauria de ser el voluntariat.

El treball lliure i solidari que la ciutadania i les entitats realitzen en benefici de la comunitat permet fer front a molts dels reptes i necessitats que se’ns presenten en l’actualitat. El voluntariat és un reflex del propòsit d’unes persones que estan disposades a dedicar el seu temps i esforç a diferents causes que els motiven, sense contraprestació econòmica.

El Punt del Voluntariat de Granollers és un projecte destinat a promoure la cultura de la participació a través de la figura del voluntariat i vincula les persones interessades a fer voluntariat amb alguna entitat sense ànim de lucre del municipi que desenvolupi projectes en aquest àmbit.

El mes de setembre de 2014 es va presentar el Punt de Voluntariat de Granollers, desenvolupat entre les entitats i l’Ajuntament, en un acte celebrat a la sala Tarafa. Des d’aleshores el projecte està en funcionament.

Una avaluació del primer any d’existència ha permès disposar de la següent informació:
- 19 entitats siguin membres de la Taula d’entitats
- 106 persones han estat ateses demanant informació
- 14 peticions d’informació d’entitats o institucions
- 2 peticions d’acompanyament
- 2 peticions d’assessorament
- Entre les actuacions públiques realitzades:
   Acte de presentació del Punt amb 150 assistents
   Commemoració dia internacional del voluntariat amb 100 assistents
   Exposició i itinerància de “El voluntariat té un punt. Tu tens un punt”.
   Difusió a col·lectius específics: La Troca i centres educatius

A més, cal destacar com a utilització de la web:
- 4.349 usuaris que han obert almenys alguna sessió
- 87 usuaris inscrits
- 17 entitats registrades
- 28 crides realitzades

I per acabar, cal esmentar especialment que Granollers va acollir per primera vegada l’Escola d’Estiu del Voluntariat amb 33 assistents.

Es pot consultar, als documents adjunts, l’acord de Ple que aprova el projecte i, als enllaços relacionats, la web del Punt de Voluntariat Granollers.

Desenvolupament dels estudis professionals en coordinació amb les empreses de la comarca

Aquest últim projecte és el que va obtenir una definició més concreta d’allò que es volia aconseguir, que era prioritàriament treballar per una mediació entre l’empresa i el sistema de formació professional i superior per a la millora de la inserció laboral dels joves.

El projecte, anomenat Baula, posa en relació l’empresa i el teixit empresarial amb el sistema educatiu; de manera que, aplicant un model d’interrelació entre ambdues parts, s’aconsegueixi reduir l’atur juvenil, s’incentivi la inserció laboral dels joves i s’experimenti amb els nous instruments que propicia la reforma laboral.

Es va realitzar una fase pilot en el sector de l’automoció. L’estudi resultant es pot consultar en els documents adjunts, així com en les presentacions de la jornada realitzada el 28 de juny a Can Muntanyola.

Per donar continuïtat al projecte es va acordar la realització dels treballs en dos sectors emergents, el sector agroalimentari i el sector quimicofarmacèutic.

Després de la presentació dels resultats de la prova pilot Baula i l’aprovació del Consell directiu del Pla estratègic a l’octubre de 2013, la Comissió Permanent del Consell de la Formació Professional de Granollers decideix crear un grup de treball entorn a les diferents conclusions que es presenten. Preparen un guió temàtic, identificant els punts fonamentals a tenir en compte, juntament amb un calendari d’execució. Per donar continuïtat al projecte es va acordar la realització dels treballs en dos nous sectors, el sector agroalimentari i el sector químic.

Seguint el model exposat anteriorment, en una segona fase, s’han realitzat més visites a empreses dels sectors químic i agroalimentari esmentats, que han servit per poder introduir els mateixos eixos d’actuació, incidir en aquests altres sectors i d’altres que per capil·laritat han anat sorgint. En aquest sentit s’ha fet efectiu el foment de la relació entre escola i empresa a través de les visites, de les jornades sectorials i de les jornades de presentació dels projectes. S’ha fet un treball molt important per acostar empreses i centres i s’ha fet palesa la importància de la transversalitat entre els factors educació i promoció econòmica.

A partir d’aquest impuls del treball realitzat tant des de la metodologia com en la creació de coresponsabilitats amb les empreses de la comarca, el Consell de la Formació Professional de Granollers ha anat agafant les rendes d’aquest procés i a hores d’ara ja s’han garantit els següents ensenyaments de formació Dual: L'Institut Carles Vallbona: tenen 4 cicles amb dual, concretament en Grau Superior; l'Escola Municipal del Treball, 6 grups de dual (5 de Grau Mitjà i 1 de Grau Superior) Pel que correspon a Educem, resten només pendents de tramitació administrativa plans Duals en dos cicles.

En total sumen 10 especialitats formatives en Dual. En el primer any els alumnes estan al centre educatiu, excepte les hores de FCT (Formació en centres de treball/empreses), en una mitjana de 400 hores. I en el segon any, l’alumne passa un terç de la durada del cicle a l’empresa en qualitat de treballador o assalariat.

També s’ha organitzat formació per a col·lectius singulars, acreditació de l’experiència, assessorament professional a persones adultes, foment de la innovació i la internacionalització. Per la part de l’acreditació de l’experiència i assessorament professional de persones adultes, s’han realitzat activitats a l’Institut Carles Vallbona, a l’Escola del Treball, a l’Educem i a Parc Estudi. Destacar la participació en projectes d’innovació amb la Fundació Barcelona FP, i processos d’internacionalització en tots els centres, que en la seva totalitat ja disposen de la carta ERASMUS. Amb les tasques realitzades en les diferents fases del projecte s’ha pogut donar a conèixer a les empreses quins serveis poden oferir els centres d’FP de Granollers i, sobretot, veure cap a quin sector o sectors es va produint l’especialització. L’objectiu també és fer que els centres educatius de la ciutat es puguin convertir en centres de referència territorial i sectorial, i projectin les seves capacitats cap a l’exterior.

Quant a la formació per a col·lectius singulars s’ha desenvolupat un curs lligat a temes d’atenció al client i anglès professional a través de cicles formatius de grau mitjà en la branca administrativa. Un instrument més per a potenciar la internacionalització dels centres de FP, potenciant la mobilitat dels alumnes de GM i de GS i del professorat i fomentar els projectes internacionals amb altres institucions, creant un grup de treball amb els responsables de mobilitat de cada centre i relacionat amb el Pla de Projecció Exterior de Granollers.